အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

Anti-Corruption Commission | Oct 21, 2019

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ