အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

Anti-corruption Commission | Dec 01, 2020


P

pwn sec sec

2 Years Ago - Edited

<script>alert(/pwn/)</script>

00
Reply