ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း

စီးပွားရေး

ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း

 • ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

၁။      ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ ကုန်ချလုပ် ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပင်လယ်ကူး ရေယာဉ်များ၏ ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ငန်းများအတွက်သာ အသုံးပြုရမည်။ ပြည်တွင်းသွား ရေယာဉ် များ၌ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

၂။      ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရသူ(များ)သည်မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ၏ကွဲလွဲသော ခွင့်ပြုချက်ကို စာအားဖြင့် မရရှိသ၍ ကာလပတ်လုံး ဆိုခဲ့သောလုပ်ငန်းကို အပိုဒ်(၁)၌ ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းချက် များအတိုင်းသာ တိကျစွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။      ဤ ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို (တစ်)နှစ်သာ ခွင့်ပြုသည်။

၄။        ဤ ခွင့်ပြုချက်ကို ရရှိသည့်အတွက် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရသူ (များ) သည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ စွဲပါစာအမှတ်၊ လသ/ ၁၂၄၂ /၂၀၁၃ (အစည်းအဝေး မှတ် တမ်း)အရ တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ US$ ၁၅၀၀ ကို ဤ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသ၍ ကာလပတ်လုံး၊ မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပေးဆောင်ရ မည်။

၅။      ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရသူ(များ)သည် လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်း သတ်မှတ်ကာလ ပြည့်မြောက်ပါက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရမည်။

၆။      ဤခွင့်ပြုလက်မှတ်အား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်သည်ဖြစ်၍ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရသူ(များ)သည်ဆိုခဲ့သော ပင် လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပိုင် ဆိုင်သူအဖြစ်မှ ရပ်စဲခဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ထို ပင်လယ်ကူး ရေ ယာဉ်များ ကုန်တင်/ ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို အထက်ဖော်ပြ ခဲ့သည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့လျှင်သော် လည်းကောင်း ဤခွင့်ပြုလက်မှတ် ရပ်စဲသွားပြီ ဟု မှတ်ယူရမည်။

၇။                အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆိပ်ကမ်း အလုပ်သမားများ အက်ဥပဒေနှင့် အလုပ်သမားများ အလုပ်စိစစ် ရေး ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။      ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရသူ(များ)သည် အထက် ဖော်ပြခဲ့သော စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ပါက ဤခွင့်ပြုလက် မှတ်ကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ် ကမ်းအာဏာပိုင်ကအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းခြင်း(သို့မဟုတ်) ပယ်ဖျက် ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ရပါက ခွင့်ပြု လက်မှတ်ရသူ (များ) သည် မိမိတို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းပေးရမည်။

၉။        ရေလယ်ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါက ဆိုက်ကပ်သည့်သက်ဆိုင်ရာတံတားမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

၁၀။    ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်းနှင့် လုပ် ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မှ စစ်ဆေးရေးအရာရှိများက အခါအားလျော်စွာ စစ် ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၁။    လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ခန့်အပ်ထားသော ဝန် ထမ်း၊လုပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်း ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းများအတွက် လျော်ကြေးကိစ္စများအား မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့်(လုံးဝ) မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၂။    လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် သက်တမ်း မစေ့မီ (၁)လကြိုတင်၍ လျှောက်ထားရမည်။

၁၃။ ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းအား အချိန်မီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ သတ် မှတ်ရက်ထက် ၁လ (ရက်ပေါင်း၃၀)အတွင်း ကျော်လွန်ပါက ဒဏ် ကြေးအဖြစ် ကျပ်တစ်သိန်း၊၁လ(ရက်ပေါင်း၃၀) ထက် ကျော် လွန် ပါကကျပ်နှစ်သိန်း၊ ၂လ (ရက်ပေါင်း၆၀) ထက် ကျော်လွန် ပါက ကျပ်သုံးသိန်း၊ ၃လ(ရက်ပေါင်း ၉၀) ထက် ကျော် လွန်ပါက ကျပ် ဆယ်သိန်းနှင့် ၄လ (ရက်ပေါင်း၁၂၀)ထက် ကျော်လွန် ပါကအပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းခံရမည်။

၁၄။ ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ပုဂ္ဂလိက တံတားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များ မရှိဘဲ လုပ်ကိုင် ပါက  မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃နှင့် ၉၀ အရ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက် သူများကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။

 

 • ဝန်ဆောင်ခ

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ US$ ၁၅၀၀

 

 • လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

၁။      သက်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်း၏ လျှောက်ထားလွှာ(သို့မဟုတ်) သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားလွှာ။

၂။      ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း ဂိုဏ်းအလိုက် အလုပ်သမားများ အမည်စာရင်း (ဂိုဏ်းအမှတ်/ မှတ်ပုံတင် အမှတ်/ အဘအမည်)။

၃။  သင်္ဘောဝန်ချီစက်မောင်းအမည်စာရင်း(ဂိုဏ်းအမှတ်/မှတ်ပုံ တင်အမှတ်/အဘအမည်)။

၄။      သင်္ဘောဝန်ချီစက်မောင်းသင်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။

၅။      ကုန်လုပ်ငန်းအုပ်(သင်္ဘော)နှင့်  ဖိုမင်များလုပ်ငန်းခွင် သင် တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။

၆။      အချက်ပြနည်းစံနစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။

၇။      အလုပ်သမားဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသင်တန်း သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း။

၈။      ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် မိတ္တူ။

၉။      မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊စာရင်းဌာနသို့ ပင်လယ်ကူးရေ ယာဉ် များကုန်တင်/ကုန်ချလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ခွင့်ပြုကြေး ပေး သွင်းပြီးကြောင်း ငွေရပြေစာမိတ္တူ။

 

 • လျှောက်ထားရန် 

​​​​​​​ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။

 

 • ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဌာနများအား ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

​​​​​​​ကုန်လုပ်ငန်းဌာန၊ လုပ်သားရေးရာဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

 • ဝန်ဆောင်မှုရရှိမည့် တည်နေရာများ

​​​​​​​မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

 • ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာ

​​​​​​​http://www.mpa.gov.mm  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :71
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလမ်းပြမြေပုံ


   • Publisher :ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ
   • Publication Date : 21-02-2019
   • Pages :26
   • Language : English/ မြန်မာ
   • Download
  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အထူးသတင်း
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေဆွေးနွေး
 •           
 • ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေး အမျိုးသားကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
 •           
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ အန်ရွှမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလေ့လာ
 •           
 • ဒုတိယမြို့တော်ဝန် နေရာအတွက် မဲဆန္ဒနယ်(၃)မှ မြို့တော်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရသည့် ဦးစိုးလွင်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်
 •           
 • တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက AA အဖွဲ့ သိုဝှက်ထားသော ရိက္ခာပစ္စည်းများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက ၂၀၁၉ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ
 •           
 • ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
 •           
 • သင်္ကြန်ကာလအကြိုနေရပ်ပြန်ပြည်သူများ၊ အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးပညာပေး ဆောင်ရွက်
 •           
 • GAVI ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးနှင့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကော်မရှင် အစည်းအဝေးတို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် မြောက်ဦးမြို့ရှိ အမှတ်(၃၁) လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေး
 •