ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

စည်ပင်သာယာရေး

Services rendered by the Engineering Department (Roads & Bridges) Yangon City Development Committee

2017- 2018 Financial Year

List of the rates for levying Taxes

 

Sr.

Kind

Prescribed rates for collecting

Remarks

1

Damage(damage of The road shoulder Pavement )

Vehicle Engineer levy the property of damaged

 

2

Compensation from YESB for damage of the pavement

payment/ concrete 1 square feet= 1200 Kyat

tar/ ordinary tar 1 square feet= 1500 Kyat

AC= 1 square feet 2,000 Kyat

 

3

Fees for using in the construction of the thingyan pavilion

pavilion (large)=70000 Kyat

pavilion (small)=50000 Kyat

 

4

Rental of the shop( Hta Wa Ra )

Levied by one year contract in accord with the decision of YCDC EC Meeting.

 

5

Advertising by vehicle

-Below 4 1/ 2 Ton 1 Year= 15,000 Kyat

- Above 4 1/ 2 Ton 1 Year= 50,000Kyat

 

6

Advertising fee

Administration Department Collects advertising fee starting from 1-12-2012, pay into the account title of Engineering Department.

 

7

Fees for restricted parking zone for the vehicles

starting from 1-12-2014 restricted parking zone, parking fee collection work anymore.

 

8

Temporary vehicle pass( Above three tones)

1 vehicle ­x 1 month = 7,000 Kyat

9

Parking station Rental (For one year)

Hiring starting from 1-4-2014 to 31-3-2015 by the contract of the following parking

(a) Sanpya Higher Level Cinema Hall

(b) In Front of the President higher Level Cinema

(c) The Front of Shay Saung and a high level of Naypyidaw Cinema

 

10

Compensation for vehicle affected by rules

The municipal court no.(2) accepted directly pay into the account of Engineering (roads and bridges).

 

11

Compensation for entry / exit of vehicle

Levied 5000 Kyat per 1 feet.

 

Website Address

https://www.ycdc.gov.mmအထူးသတင်း