ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် သင်တန်းများ


Office of the Auditor General of the Union / April 27, 2018

၁။   လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

          အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

          http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း။

၂။   ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

         အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

         http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃။   လက်မှတ်ရပြည့်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း

         အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

         http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် သင်တန်း

၄။   ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း

         ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းအတွက် အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

         http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်း

၅။   အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ

          အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

          http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ

၆။   ဌာနတွင်းသင်တန်းများ

         အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်

         http://www.oagmac.gov.mm/my/content/ ဌာနတွင်းသင်တန်းများ

Website လိပ်စာ

http://www.oagmac.gov.mm