အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။

အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 12, 2021

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်
 • ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (စာမျက်နှာ (၁) ရှိ အဆောက်အဦအမျိုးအစားနေရာတွင် လမ်းအကျယ် ဖြည့်စွက်ရန်)
 • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်၊အောက် မိတ္တူကူးရန် )
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၃) နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော မြေပုံ/ မြေရာဇဝင်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) မြေပိုင်မြေအတွက် နယ်နမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်သည့် မြေပုံမူရင်း နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်
 • ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • (၃) ထပ် နှင့် အထက် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အဦများအတွက် မြေပိုင်ရှင်၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ ၊ အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာ တို့၏ အဆောက်အအုံလုပ်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍
 • လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ (၄ ဦး Bond )
 • (၃) ထပ် နှင့် အထက် အဆောက်အအုံများ အတွက် မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • (၄) ထပ် နှင့် အထက် အဆောက်အအုံများ အတွက် Theodolite Reading
 • လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃) စုံ (A1 Size 33.1" x 23.4" )
 • (၃) ထပ် နှင့် အထက် အဆောက်အအုံများ အတွက် အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာ (SEC) မှ တွက်ချက်တင်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံ၏ ခိုင်မာမှု ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုပုံစံ (၁)စုံ
 • (၃) ထပ် နှင့် အထက် အဆောက်အအုံများ အတွက် မြေခံနိုင်အားစမ်းသပ်မှု ( Soil Test)

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 0 items

No Data Available