၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ

Ministry of Transport and Communications/ Naypyitaw / September 22, 2020


၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများပြအင်ဖိုဂရပ်များဖြစ်ပါသည်။

 

​​​​​​​

BREAKING NEWS