မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ


စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / July 25, 2018

(က) ငွေစုဘဏ်စာရင်း (တစ်နှစ်လျှင် အတိုး ၈%)

၁။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စာရင်းပိတ်ခြင်း၊ စာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊

၂။ အခြားမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ ငွေစုဘဏ်စာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူရန်တင်ပြခြင်း၊

၃။ ငွေစုသူသည် မိမိ၏စုငွေနှင့်အတိုးခံစားခွင့်များကို မိမိ လွှဲပြောင်းလိုသူ တစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ်) တစ်ဦး ထက်ပိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အကျိုး ခံစားခွင့် တင်သွင်းပေးခြင်း၊ ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစား ခွင့်ပယ် ဖျက်ခြင်း ၊

၄။ ငွေစုစာအုပ် ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးပါက မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း၊

၅။ သေဆုံးသူ၏စုငွေလက်ကျန်များကို ဆက်ခံသူအမွေခံများအားငွေထုတ်ပေးခြင်း

(ခ) ငွေစုလက်မှတ် (တစ်နှစ်လျှင် အတိုး ၉%)

၁။ ငွေစုလက်မှတ် ရောင်းချခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊

၂။ ဝယ်ယူပြီး (၁) နှစ်မပြည့်သော ငွေစုလက်မှတ်များအား အတိုးမဲ့ငွေ ပြန်အမ်းခြင်း၊

၃။ ငွေစုလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးပါက အစားထိုး ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း

၄။ အခြားဘဏ်မှ ရောင်းချထားသော ငွေစုလက်မှတ်များကို ပြန်အမ်းပေးခြင်း၊

၅။ သေဆုံးသူပိုင် ငွေစုလက်မှတ်များကို ဆက်ခံသူအမွေခံများအားငွေထုတ်ပေးခြင်း၊

၆။ ငွေစုသူသည် မိမိ၏ငွေစုလက်မှတ်များကို မိမိလွှဲပြောင်းလိုသူတစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးထက်ပိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အကျိုးခံစားခွင့် တင်သွင်းပေးခြင်း၊ ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ပယ်ဖျက်ခြင်း

(ဂ) စာရင်းသေအပ်ငွေ(Fixed Deposit)

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများတွင် စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) အား(၃) လစာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်း ၈%၊ (၆)လ စာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်း ၈.၁၂၅%၊ (၉)လ စာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်း ၈.၂၅%၊ (၁) နှစ် သက်တမ်းစာရင်း သေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်း ၈.၃၇၅% ဖြင့် လူတစ်ဦးလျှင် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလျှင် အများဆုံးကျပ်သန်း (၅၀၀) အထိ အပ်နှံခွင့်ရှိပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့်အစိုးရဌာနကြီးများအားလုံး ငွေပမာဏအကန့်အသတ်မရှိ အပ်နှံခွင့်ရှိပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ငွေစုသူသည် ဘဏ်ခွဲသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်၊ သက်ငယ်စာရင်းဖွင့်မည်ဆိုပါက မွေးစာရင်းမူရင်းနှင့် အုပ်ထိန်းသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (သို့မဟုတ်) သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

ဝန်ဆောင်ခ

(က) (၁)နှစ်မစေ့သော ငွေစုလက်မှတ်များ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊

ကျပ်-၁၀၀၀၀/-မှ ၅၀၀၀၀/-အထိ - ၃၀၀/-

ကျပ်-၅၀၀၀၁/-မှ ၁၀၀၀၀၀/-အထိ - ၅၀၀/-

ကျပ်-၁၀၀၀၀၁/-မှ ၅၀၀၀၀၀/-အထိ - ၇၀၀/-

ကျပ်-၅၀၀၀၀၁/-မှ ၁၀၀၀၀၀၀/-အထိ - ၁၀၀၀/-

(ခ) ငွေစုလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး အစားထိုး ထုတ်ပေးခြင်း၊

ကျပ်- ၁၀၀၀၀/- - ၁၀၀/-

ကျပ်- ၅၀၀၀၀/- - ၁၀၀/-

ကျပ်- ၁၀၀၀၀၀/- - ၂၀၀/-

ကျပ်- ၅၀၀၀၀၀/- - ၃၀၀/-

ကျပ်- ၁၀၀၀၀၀၀/- - ၅၀၀/-

(ဂ) အကျိုးခံစားခွင့်တင်သွင်းခြင်း၊

အကျိုးခံစားခွင့်တင်သွင်းရာတွင် မှတ်ပုံတင်ကြေး-၅၀၀/-

(ဃ) ငွေစုဘဏ်စာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း ၅၀၀/- ကျပ်နှင့် စာပို့ခ(ကြေးနန်း)အတွက် ကျပ်-၁၀၀၀/-

(င) ငွေစုစာအုပ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး၍ မိတ္တူစာအုပ် ထုတ်ပေး ခြင်း-၅၀၀/-

(စ) ငွေစုဘဏ်စာရင်းသေမှ စာရင်းရှင်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးခ-၁၀၀/-

(ဆ) စာရင်းသေအပ်ငွေဖြတ်ပိုင်း ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း ကော်မရှင်ခ-၁၀၀/-

(ဇ) အခြားမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ ငွေစုဘဏ်စာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူရန် တင်ပြခြင်းကိစ္စအတွက် Fax ဝန်ဆောင်ခ-၅၀၀/-နှင့်

ကျသင့်သော ငွေလွှဲခ

အကျိုးခံစားခွင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော ငွေစုသူသေဆုံးသည့်မိသားစုဝင်များမှ တောင်းခံလာပါက

(က) တောင်းခံသူ၏ငွေထုတ်ခွင့်လျှောက်လွှာ၊

(ခ) ငွေစုစာအုပ်၊ ငွေစုလက်မှတ်

(ဂ) ငွေစုသူ၏သေစာရင်း

(ဃ) ဆွေမျိုးတော်စပ်ကြောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံစာ

(င) သေဆုံးသူ/လျှောက်ထားသူ အမည်ပါဝင်သည့် သန်းခေါင်စာရင်း

(စ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်

(ဆ) သဘောတူညီကြောင်းကြေငြာချက်

(ဇ) ကတိခံဝန်ချုပ်

(စျ) ကတိခံဝန်ချုပ်တွင်အာမခံသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအား ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံစာ

(ည) တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ

အကျိုးခံစားခွင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော ငွေစုသူ သေဆုံး၍ အခြားသူများမှ တောင်းခံလာပါက-

အထက်ပါလိုအပ်သောအထောက်အထားများအပြင် တရားရုံးမှထုတ်ပေးသည့် အမွေထိန်းစာလက်မှတ် (သို့မဟုတ်) အမွေဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်၊

သေဆုံးသူ ငွေစုသူသည် ရဟန်း(သို့မဟုတ်) သီလရှင် ဖြစ်ပါက ၎င်း၏ စုငွေလက်ကျန်အား အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက တောင်းခံလာပါက-

အထက်ပါလိုအပ်သော အထောက်အထားများအပြင် တရားရုံးမှ ထုတ်ပေးသည့် အမွေထိန်းစာလက်မှတ် (သို့မဟုတ်) အမွေဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်၊ စုငွေလက်ကျန်သည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ငွေဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်သံဃာ့ နာယကအဖွဲ့၏ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ)၊ တိုင်းသံဃာ့နာယကအဖွဲ့၏ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အထက်)၊

သေဆုံးသူ ငွေစုသူသည် ရဟန်း(သို့မဟုတ်)သီလရှင်၏ စုငွေလက်ကျန် အားရဟန်း (သို့မဟုတ်)သီလရှင်မှတောင်းခံလာပါက-

အထက်ပါအထောက်အထားများအပြင် တရားရုံးမှထုတ်ပေးသော အမွေထိန်းစာလက်မှတ်(သို့မဟုတ်) အမွေဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်၊ စုငွေလက်ကျန်သည် သံဃိကပိုင် (ကျောင်းတိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သောငွေ) ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်သံဃာ့နာယကအဖွဲ့၏ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ)၊ တိုင်းသံဃာ့နာယကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အထက်)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(၁) ငွေစုသူသည် ငွေစုသူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်နှင့်အတူ ဘဏ်ခွဲ သို့ လာရောက်၍ လျှောက် ထားရန်၊

(၂) ငွေစုသူသည် ဘဏ်ခွဲရှိ သက်ဆိုင်ရာပုံစံများတွင် ဖြည့်စွက်ရန်၊

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများအားလုံး(ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲကြီးများမှလွဲ၍)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများအားလုံး(ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲကြီးများမှလွဲ၍)

Website လိပ်စာ

www.meb.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၃ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အွန်လိုင်းမှ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်း( Online Tax Payment )

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Mobile Payment)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

Online Phone Billing System

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating