မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ


Ministry of Home Affairs / July 18, 2022

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ
နေပြည်တော် ၀၆၇၅၅၀၂၅၁
၀၆၇၅၅၀၂၅၂
၀၆၇၅၅၀၂၅၃
၀၆၇၅၅၀၂၅၄
၀၆၇၅၅၀၂၅၅
ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၇၄၂၅၂၆၆၇၁
၀၇၄၂၅၂၆၆၇၂
ကယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၈၃၂၂၂၄၃၁၅
၀၈၃၂၂၂၄၃၁၆
ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၅၈၂၀၂၁၀၀၉
၀၅၈၂၀၂၁၀၉၆
ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၇၀၂၀၂၂၃၃၃
၀၇၀၂၀၂၂၁၁၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၇၁၂၀၂၆၂၅၃
၀၇၁၂၀၂၆၂၅၄
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၅၉၂၄၀၂၉
၀၅၉၂၄၀၃၀
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၅၂၂၂၀၁၉၂၀
၀၅၂၂၂၀၁၉၂၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၆၃၂၈၈၅၅
၀၆၃၂၈၈၅၆
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၂၄၀၃၅၈၉၁
၀၂၄၀၃၅၈၉၂
၀၂၄၀၃၅၈၉၃
၀၂၄၀၃၅၈၉၄
၀၂၄၀၃၅၈၉၅
၁၁ မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၅၇၂၀၂၇၈၈၀
၀၅၇၂၀၂၇၈၈၄
၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၄၃၂၀၂၄၅၅၇
၀၄၃၂၀၂၁၀၂၀
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၁၈၃၀၀၀၁၁
၀၁၈၃၀၀၀၁၂
၀၁၈၃၀၀၀၁၃
၀၁၈၃၀၀၀၁၄
၀၁၈၃၀၀၀၁၅
၁၄ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၈၁၂၀၂၂၄၁
၀၈၁၂၀၂၂၄၂
၁၅ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀၄၂၂၃၁၀၃
၀၄၂၂၃၁၀၆

 

အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံး/ ရဲစခန်း

(မြို့နယ်)
တည်နေရာ လုံခြုံရေးဧရိယာ

(မိုင်တိုင်)
ဖုန်းနံပါတ်
မြို့နယ် မိုင်တိုင် မှ သို့
အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး နေပြည်တော် (ဒက္ခိဏသီရိ) - ၀/၀ ၃၅၂/၆ ဝ၉၄၂၀၈၈၈၈၀၁
            ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၂
            ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၃
            ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၄
            ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၀
အမှတ်(၃)လမ်းဆုံ၊
အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း
လှည်းကူး ၁၁/ဝ ၀/၀ ၂၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၅
      ၇/၆     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၃
      ၁၅/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၄
      ၀/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၄
ဘောနတ်ကြီး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ပဲခူး ၃၉/ဝ ၂၀/၀ ၄၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၆
      ၂၀/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၅
      ၂၉/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၆
      ၃၇/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၇
ဘောနီ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ဒိုက်ဦး ၅၈/၁ ၄၀/၀ ၆၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၈
      ၅၂/၁     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၁
      ၄၆/၁     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၉
      ၅၃/၇     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၂
အုတ်ရှစ်ကုန်း၊
အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း
ဒိုက်ဦး ၇၂/ဝ ၆၀/၀ ၈၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၇
      ၆၃/၁     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၇
      ၆၆/၇     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၈
      ၇၆/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၉
မြို့ချောင်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ကျောက်တံခါး ၈၃/၂ ၈၀/၀ ၁၀၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၉
      ၉၈/၁     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၃
      ၉၂/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၆
      ၈၈/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၂
ဖြူး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ဖြူး ၁၁၅/ဝ ၁၀၀/၀ ၁၂၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၀
      ၁၀၁/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၁
      ၁၀၅/၆     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၃
      ၁၁၀/၆     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၅
ဗောဓိကုန်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း အုတ်တွင်း ၁၃၇/၆ ၁၂၀/၀ ၁၄၂/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၁
      ၁၂၇/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၀
      ၁၂၄/၄     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၁
      ၁၃၃/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၂
ဇီးပင်သာ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း တောင်ငူ ၁၄၆/၄ ၁၄၂/၀ ၁၆၄/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၃
      ၁၄၅/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၉
      ၁၅၈/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၄
      ၁၅၄/၁     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၈
၁၀ သာဂရ၊ အမြန်လမ်းကြီးရဲစခန်း ရေတာရှည် ၁၇၂/၆ ၁၆၄/၀ ၁၈၆/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၂
      ၁၈၀/၃     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၈
      ၁၆၅/၃     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၆
၁၁ ပလွေး၊ အမြန်လမ်းကြီးရဲစခန်း ဒက္ခိဏသီရီ ၂၀၁/၁ ၁၈၆/၀ ၂၀၈/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၈
      ၁၉၅/၆     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၁
      ၁၉၂/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၉
၁၂ ပန်းတင်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ဥတ္တရသီရိ ၂၂၀/၃ ၂၀၈/၀ ၂၃၂/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၄
      ၂၁၂/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၄
      ၂၂၈/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၀
၁၃ ဘုရားတောင်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း တပ်ကုန်း ၂၃၃/၇ ၂၃၂/၀ ၂၅၆/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၅
      ၂၄၂/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၁
      ၂၅၀/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၃
၁၄ ပေပင်လေး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ပျော်ဘွယ် ၂၆၂/၃ ၂၅၆/၀ ၂၈၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၆
      ၂၅၉/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၀
      ၂၇၁/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၂
၁၅ သီးကုန်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း မိတ္ထီလာ ၂၈၄/၄ ၂၈၀/၀ ၃၀၄/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၇
      ၂၉၈/၃     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၃
      ၂၉၃/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၄
၁၆ ပြင်စည်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း နွားထိုးကြီး ၃၂၅/၄ ၃၀၄/၀ ၃၂၈/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၉
      ၃၀၅/၂     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၇
      ၃၁၁/၇     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၅
      ၃၁၇/၃     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၇
၁၇ စကားအင်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း တံတားဦး ၃၅၂/၂ ၃၂၈/၀ ၃၅၂/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၀
      ၃၃၀/၅     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၈
      ၃၃၅/၀     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၉
      ၃၄၄/၃     ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၇၀