အချက်အလက်များ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

၄၀ အချက်အလက်များ


  • A Review of Representative and Professional Bodies (Research Strand 5) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :29
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • A Review of Micro, Small and Medium Sized Tourism Enterprises (Research Strand 4) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :36
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • A Review of Tourism Enterprises (Research Strand 3) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :42
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • A Review of Human Resource Managers (Research Strand 2) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :21
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • A Review of Public Sector Tourism Governance Issues (Research Strand 1) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :35
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Skills for Trade and Economic Diversification - Tourist Guides Sector Myanmar


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :68
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Myanmar Ecotourism Policy and Management Strategy for Protected Areas


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :62
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :93
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Policy on Community Involvement in Tourism (CIT)


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :48
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :90
   • ဘာသာစကား : English
   • Download