ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / March 14, 2022

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

    ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပေးရန် သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ဘွိုင်လာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါသက်သေခံလက်မှတ်များတင်ပြရမည်-
၁။    ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသောဘွိုင်လာ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းတွင်ဝယ်ယူသောဘွိုင်လာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊
၂။    ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုက်နာခဲ့သောထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုစံချိန်စံညွှန်း သက်သေခံလက်မှတ်၊
၃။    ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ပြီးသည်အထိ အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက တရားဝင်ထုတ်ပေးသော အာမခံလက်မှတ်၊
၄။    ဘွိုင်လာတွင် အသုံးပြုသောသံသား၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ဓာတ်ဂုဏ် သတ္တိနှင့် စက်မှုဂုဏ်သတ္တိဆိုင်ရာသက်သေခံလက်မှတ်များ၊
၅။    ဘွိုင်လာ၏ အသေးစိတ်ရေးဆွဲပုံစံ၊ ဂဟေဆက်ကြောင်းများကို ဓာတ်မှန်ရိုက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အပူပြဂရပ်များ၊
၇။    ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်၊
၈။    ရည်ရွယ်တည်ဆောက်သည့်ဖိအား၊ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့် အသုံးပြုမည့်လောင်စာ၊
၉။    ဘွိုင်လာနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသောရေနွေးငွေ့ပိုက်များ တပ်ဆင်သွယ်တန်းပုံ အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားသည့်ပုံစံ၊
၁၀။    စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သောအထောက်အထားနှင့် သက်သေခံလက်မှတ်များ။

ဝန်ဆောင်ခ

ဘွိုင်လာ၏မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ (Heating Surface) အလိုက် အနည်းဆုံး ၃၀၀၀၀ ကျပ်မှ အများဆုံး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်အထိ

စဉ်      မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ                     မှတ်ပုံတင်ကြေး     
              (စတုရန်းမီတာ)                                    (ကျပ်)

(က)  ၅ အထိ                                                   ၃၀၀၀၀
(ခ)    ၅ အထက်မှ ၁၀ အထိ                               ၄၀၀၀၀
(ဂ)    ၁၀ အထက်မှ ၃၀ အထိ                             ၅၀၀၀၀
(ဃ)  ၃၀ အထက်မှ ၅၀ အထိ                             ၆၀၀၀၀
(င)    ၅၀ အထက်မှ ၇၀ အထိ                             ၇၀၀၀၀
(စ)    ၇၀ အထက်မှ ၉၀ အထိ                             ၈၀၀၀၀
(ဆ)   ၉၀ အထက်မှ ၁၁၀ အထိ                        ၁၀၀၀၀၀
(ဇ)    ၁၁၀ အထက်မှ ၂၀၀ အထိ                        ၁၂၀၀၀၀
(စျ)    ၂၀၀ အထက်                                         ၁၅၀၀၀၀

ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်များ

(၁)    လျှောက်ထားသူသည် လိုအပ်သောအထောက်အထားများနှင့်တကွ လျှောက်လွှာကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် One Stop Service ရှိ စက်မှုကဏ္ဍ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)နှင့် ခရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
(၂)    ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးမှူးမှစစ်ဆေးမည့်ရက်ကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ကြိုတင်အကြောင်း ကြားပါမည်။
(၃)    စစ်ဆေးရာတွင် စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ဘွိုင်လာ၏အတိုင်းအတာ၊ ဖိအားခံနိုင်ရည် တွက်ချက်မှုနှင့် ရေဖိအားဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါမည်။
(၄)    ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်ခဲ့လျှင် သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးခကို လျှောက်ထားသူမှ ပေးသွင်းရမည်။
(၅)    စစ်ဆေးခပေးသွင်းပြီးနောက် လျှောက်ထားသူသည် ငွေသွင်းချလံကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန( ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး )သို့ တင်ပြ၍ ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး(ရုံးချုပ်)-ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၀၉၆၅၀/၃၄၀၉၆၅၁
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် / ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)နှင့် ခရိုင်စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန