အသုံးပြုနေသော ဘွိုင်လာများအား နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / March 14, 2022

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
    အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ပျက်ပြယ်သည့် ဘွိုင်လာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပေးရန် သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်
ဝန်ဆောင်ခ
    ဘွိုင်လာ၏မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ(Heating Surface) အလိုက်အနည်းဆုံး ၂၀၀၀၀ ကျပ်မှ အများဆုံး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် အထိ
    စဉ်      မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ               နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခ     
                   (စတုရန်းမီတာ)                              (ကျပ်)
    (က)    ၅ အထိ                                             ၂၀၀၀၀
    ( ခ)    ၅ အထက်မှ ၁၀ အထိ                         ၃၀၀၀၀
    ( ဂ)    ၁၀ အထက်မှ ၃၀ အထိ                       ၄၀၀၀၀
    (ဃ)    ၃၀ အထက်မှ ၅၀ အထိ                       ၅၀၀၀၀
    ( င)    ၅၀ အထက်မှ ၇၀ အထိ                       ၆၀၀၀၀
    ( စ)    ၇၀ အထက်မှ ၉၀ အထိ                       ၇၀၀၀၀
    (ဆ)    ၉၀ အထက်မှ ၁၁၀ အထိ                     ၈၀၀၀၀
    ( ဇ)    ၁၁၀ အထက်မှ ၂၀၀ အထိ                  ၁၀၀၀၀၀
    ( စျ)    ၂၀၀ အထက်                                    ၁၅၀၀၀၀
ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်များ
    (က)  လျှောက်ထားသူသည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးရန် ဘွိုင်လာ၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော အသုံးပြုလိုသည့်သက်တမ်းတို့ကို ဖော်ပြ                              လျှောက်ထားရမည်။
    (ခ)   လျှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသော ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခအား သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရမည်။
    (ဂ)   ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးမှူးမှ စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို လျှောက်ထားသူထံ ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။
    (ဃ)  စစ်ဆေးမည့်ရက်တွင် လုပ်ငန်းရှင်မှ ဘွိုင်လာအားအစစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။
    (င)   ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်ခဲ့လျှင် ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်အသစ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ
    ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး(ရုံးချုပ်)-ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၀၉၆၅၀/၃၄၀၉၆၅၁

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် / ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)နှင့်ခရိုင်စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန