အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း

လုံခြုံရေး

အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ

၁။ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားလာသော ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် အသင်းအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် တာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ မိမိတို့အသင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နယ်ပယ်အလိုက်သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့တွင် ဆန္ဒအလျောက် အောက်ပါအချက်များနှင့်အတူ လာရောက် လျှောက်ထားရပါမည်-

(က)    သတ်မှတ်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၊ ပုံစံ-၄၊ ပုံစံ(၄-က)၊ (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူပူးတွဲလျက်)

(ခ)     အသင်းအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်နေသော သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားထောက်ခံချက်များ


ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၂။ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလာသည့် အသင်းအဖွဲ့များ သည် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၄ အရ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီ ရမည်-

(က)    နိုင်ငံတော်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ လေးစား လိုက်နာရမည်၊

(ခ)     နိုင်ငံတော်၏ လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှေးရှုရမည်၊

(ဂ)     နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားရမည်၊

(ဃ)    တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို လေးစား ရမည်၊

(င)     နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံသားများအကျိုးကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ရမည်၊

(စ)     အသင်းအဖွဲ့အမည်ပေးရာတွင် မိမိလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မည့် နယ်မြေအဆင့်နှင့် လျော်ညီသောအမည် သတ်မှတ်လျှောက်ထားရမည်၊

(ဆ) အသင်းအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ သဘောထားတောင်းခံ ထားသည့်စာကို ကနဦးပူးတွဲ တင်ပြရမည်။သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားများကို ယာယီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်တစ်ပါတည်းတင်ပြရမည်၊

 

 

ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ အမှုဆောင်များအနေဖြင့်ကိုက်ညီရမည့်အရည်အချင်းများ

၃။ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် အသင်းအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်များသည် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၅ အရ အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

(က)    နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ခြင်း၊

(ခ)     အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ)     သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ခြင်း၊

(ဃ)    ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူမဟုတ်ခြင်း၊

(င)     စိတ်ပေါ့သွပ်သူမဟုတ်ခြင်း၊

(စ)     အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သည်ဟု နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်သော အဖွဲ့ အစည်းဝင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်း အဖြစ် ကြေညာခြင်းခံရသောအဖွဲ့အစည်းဝင်၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းဝင်များကို အားပေး ကူညီခြင်းပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင် မဟုတ်ခြင်း။

၄။ ယင်းကဲ့သို့ လျှောက်ထားလာသော ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များကို ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများအားစိစစ်၍ အချက်အလက်ပြည်စုံပါက လျှောက်ထားသူထံ လျှောက်လွှာရရှိကြောင်း ပုံစံ(၅)ထုတ်ပေးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ယာယီလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ယူရန်အတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)သို့ အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် (၁) သိန်းကို ပေးသွင်းပြီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ယာယီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လဲလှယ်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

၅။ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားလာသော အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU) လက်မှတ် ရေးထိုး၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားထောက်ခံချက်ရယူ၍ အသင်း အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် တာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအချက်များနှင့်အတူ လာရောက်လျှောက်ထားရပါမည်-

(က)    သတ်မှတ်ပုံစံ ( ပုံစံ-၃၊ ပုံစံ-၄၊ ပုံစံ(၄-က)၊ ပတ်စ်ပို့ / နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ ပူးတွဲလျက်)

(ခ)     အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး(ယခု စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး)ဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်၊

(ဂ)     နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်၊

(ဃ)    ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် (MoUလက်မှတ်ရေးထိုးမည့်) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် MoU မူရင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူပူးတွဲလျက်၊

(င)     အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၁၁ အရ နိုင်ငံတကာ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ တို့၏ ညှိနှိုင်းခွင့် ပြုချက်။

အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၆။ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလာသည့် အသင်းအဖွဲ့များသည် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၉ အရ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

(က)    နိုင်ငံတော်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ လေးစား လိုက်နာရမည်၊၊

(ခ)     နိုင်ငံတော်၏ လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှေးရှုရမည်၊

(ဂ)     နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားရမည်၊

(ဃ)    တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို လေးစားရမည်၊

(င)     နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံသားများအကျိုးကို အထောက်အကူပြုနိုင် သည့်ခိုင်မာအားကောင်းသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ရမည်၊

(စ)     အသင်းအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့်သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောထား များ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

နိုင်ငံတကာ အသင်းအဖွဲ့ အမှုဆောင်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရမည့် အရည်အချင်းများ

၇။ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် အသင်းအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်များသည် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၁ဝ အရ အောက်ပါအရည်အချင်း များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

(က)    နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ခံယူထားသူများ၊ ယင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံသားများဖြစ်ခြင်း၊

(ခ)     အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ)     သာသနာ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ခြင်း၊

(ဃ)    ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ မဟုတ်ခြင်း၊

(င)     စိတ်ပေါ့သွပ်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(စ)     အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်သော အဖွဲ့ အစည်းဝင်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်း အဖြစ် ကြေညာခြင်းခံရသော အဖွဲ့အစည်းဝင်၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းဝင်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်းပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင် မဟုတ်ခြင်း။


၈။ ယင်းကဲ့သို့ လျှောက်ထားလာသော နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့များကို ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံ တင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများအားစိစစ်၍ အချက်အလက်ပြည်စုံ ပါက လျှောက်ထားသူထံ လျှောက်လွှာရရှိကြောင်း ပုံစံ(၅)ထုတ်ပေးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ယာယီ လက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ယူရန်အတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)သို့ အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် (၁) သိန်းကို ပေးသွင်းပြီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ယာယီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လဲလှယ်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  • Terrorist Attack in Maungdaw Region and Preparation of Repatriation Activities


   • Publisher :Rakhine State Government Office
   • Publication Date : 31-08-2018
   • Pages :37
   • Language : English
   • Download
  • မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှု အခြေအနေနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ တင်ပြချက်


   • Publisher :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • Publication Date : 31-08-2018
   • Pages :37
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


   • Publisher :N/A
   • Publication Date :
   • Pages :0
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အထူးသတင်း
 • “Ceremony of Government Digitalization on Microsoft Platform and Seminar on Microsoft Cloud Solution” အခမ်းအနားကျင်းပ
 •           
 • ၁၂လ ရာသီပွဲတော်များနှင့် ပန်းများအထိမ်းအမှတ်၊ တော်သလင်း လအတွက် လှေပြိုင်ပွဲနှင့် ယင်းမာပန်း ၂၀ဝိ/-ကျပ်တန် အထူးထုတ်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချပေးမည်
 •           
 • ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza)ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက် (၁/၂၀၁၉)
 •