ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း)

Website လိပ်စာအထူးသတင်း