ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း)

Website လိပ်စာmnp.rating-v2 Portlet is temporarily unavailable.
အထူးသတင်း