ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများဖြေလျော့သတ်မှတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း Ministry of Transport and Communications/ / August 06, 2020