(၃၀.၉.၂၀၂၀)လ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်စာရင်း Ministry of Transport and Communications/ / October 09, 2020