(၃၀.၉.၂၀၂၀)လ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်ရုံးများတွင် ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်စာရင်း Ministry of Transport and Communications/ / October 09, 2020

​​​​​​​