(၃၀.၉.၂၀၂၀)လ ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုလောင်စာဆီအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း Ministry of Transport and Communications/ / October 09, 2020