အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆/၂၀၁၉ Ministry of Commerce/ / January 29, 2019

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/6-2019%20%28%20Used%20Machine%20-%202019%29_0.pdf