ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ASEAN Guidelines on Public Service Delivery Project အတွက် Regional Consultant (၂) ဦး (Senior Regional Consultant နှင့် Junior Regional Consultant) လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ထပ်ဆင့်အသိပေးကြေညာခြင်း


Union Civil Service Board/ Nay Pyi Taw / September 26, 2018


ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ASEAN Guidelines on Public Service Delivery Project အတွက် Regional Consultant (၂) ဦး (Senior Regional Consultant နှင့် Junior Regional Consultant) လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ထပ်ဆင့်အသိပေးကြေညာခြင်း

 

ASEAN Secretariat (ASEC) မှ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ASEAN Guidelines on Public Service Delivery Project အတွက် Regional Consultant (၂) ဦး (Senior Regional Consultant နှင့် Junior Regional Consultant) တို့ကို ခန့်အပ်ရန်ရှိသည့် အတွက် အဆိုပါ Project နှင့်သင့်လျော်သည့် Potential Consultants / Experts များ ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် ဖော်ပြပါ link ဖြစ်သည့် http://asean.org/ opportunities/project-consulting တွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် မည်သူမဆို ဝင်ရောက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ထပ်ဆင့်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။