မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ ပါသည်-

 

(က)ဆိုင်ခန်းစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း   ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရာတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

(၁)လုပ်ငန်းအမည်- ဆိုင်ခန်းစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် စာအုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း

(၂)လျှောက်ထားရမည့်ဌာန- ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန

(၃)ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ

                            

 • လျှောက်ထားတင်ပြစာ (အမည်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်)
 • ပျောက်ဆုံးရသည့်အကြောင်းအရင်း (လျှောက်လွှာတွင်ရေးရန်)
 • ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း
 • ဈေးတာဝန်ခံ၊ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဈေးဆိုင်ခန်းထွက်ရှိ သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • ဆိုင်ခွန်ပြေစာ၊မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း
 • ရဲစခန်းထောက်ခံချက်
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်
 • ဓါတ်ပုံ()ပုံ

(၄) ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည့် အထိကြာမြင့်နိုင်သည့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်မှ စာအုပ်မိတ္တူ ထုတ်ယူလိုသောသူမှ လျှောက်ထားပြီး နောက်။ (၃၆)ရက်

(၅)  ပေးသွင်းရမည့် အခွန်အခသတ်မှတ်ချက်မှာ ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေး အဖြစ် ဆိုင်ခန်း()ခန်းလျှင်၁၀၀၀၀/-နှုန်း

 

(ခ)ဆိုင်ခန်းစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

 

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနသို့ ဆိုင်ခန်းစာအုပ် ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် ဆိုင်ခန်းစာအုပ် မိတ္တူ ထုတ်ယူ ရန် လျှောက်ထားလိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ လိုအပ် ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-

 

()     ပျောက်ဆုံးရသည့်အကြောင်းအရင်း(လျှောက်လွှာတွင်ရေးရန်)

()      ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်

()     ဈေးတာဝန်ခံ၊ ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်း ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ဈေးဆိုင်ခန်းထွက်ရှိသည်မှာ မှန်ကန် ကြောင်းနှင့် ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

()     ဆိုင်ခွန်ပြေစာ၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း

()     ရဲစခန်းထောက်ခံချက်

()     မှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ

()     အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း/မိတ္တူ

()     ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်

 

()ဈေးဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

()လုပ်ငန်းအမည်            -ဆိုင်ခန်းကို ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသူ အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားခြင်း

() လျှောက်ထားရမည့်ဌာန        -         ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန

() ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ    -        

 • ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာဖြင့်လျှောက်ထားတင်ပြစာ (အမည်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်)
 • ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ
 • နှစ်ဦးသဘောတူအရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ
 • ဆိုင်ခွန်ပြေစာမူရင်း
 • မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း
 • ဈေးတာဝန်ခံ၊ ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်း ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ထွက်ရှိသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ကြွေးကျန်ကင်းရှင်း ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ()ပုံ

 

(ဃ)    ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည့်အထိကြာမြင့်နိုင်သည့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် 

 

          ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းလျှောက်ထားသူမှလျှောက်ထားပြီးနောက် (၄၀)ရက်

 

(င)     ပေးသွင်းရမည့်အခွန်အခသတ်မှတ်ချက်များ

 

လျှောက်လွှာ   (၁)စောင်       ၂၀၀ကျပ် ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ။       မူလပိုင်ရှင်များ ကိုယ်တိုင်လာရောက်               လွှဲပြောင်းပေးပါက ဆိုင်လခအဖြစ် အဆ

( ၁၀ ) ဆနှုန်း၊ မူလပိုင်ရှင်ကို စုံးစမ်း ဆက်သွယ်၍မရသော ဆိုင်ခန်းများအား ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၏ လက်ရှိ ဆိုင်ကို  တည်ခင်း ရောင်းချပြီး  ဆိုင်ခန်း ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ရှိ ပါက ဆိုင်လခ၏အဆ(၂၀)နှုန်း။

 

၅။                 ရည်ညွှန်းဉပဒေ၊နည်းဉပဒေ

 

                     မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဉပဒေပုဒ်မ(၆၄)

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနသို့ဈေးဆိုင်ခန်းအမည် ပြောင်းခြင်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များ

()     ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မူရင်း/မိတ္တူ

()      နှစ်ဉီးသဘောတူအရောင်းအဝယ်စာချုပ်မူရင်း/မိတ္တူ

()     ဆိုင်ခွန်ပြေစာမူရင်း

(၄)     မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း

()    ဈေးတာဝန်ခံ၊ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းဈေးဆိုင်ခန်းထွက်ရှိသည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်ကြွေးကျန်                ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်

()     ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း

()     မှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ

()     အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း/မိတ္တူ

 

 

စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍တားမြစ်ချက်များ

 

 ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနမှ ဈေးသည်များအား စားသောက်ကုန် ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ရောင်းချခွင့်တားမြစ်ထားပါသည်-

          (၁)   ခွင့်မပြုဓါတုဆိုးဆေးပါဝင်သောအစားအသောက်များ

          (၂)   အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဉီးစီးဌာန၊စားသုံးသူရေးရာဉီးစီးဌာနတို့မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသောအစားအသောက်နှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ

          (၃)   အေးခဲအသားများ

သားသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဉပဒေနှင့် ချိုးဖောက်ခဲ့လျှင် အရေးယူပုံများ

 

လိုင်စင်စီများအနေဖြင့် လေလံစည်းကမ်းအရနေ့စဉ်ရုံတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက် ရုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အခွန်ဌာနသို့ ရုံတင်ပျက်ကွက်ရက်စာရင်းများ ပေးပို့ပြီး အခွန်ဌာနမှ လိုင်စင်စီပေးသွင်းထားသော အာမခံမှဒဏ်ကြေးငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကြောင်းမဲ့(၁၅)ရက်ဆက်တိုက် ရုံတင်ပျက်ကွက်ပါက လေလံ စည်းကမ်းနှင့် အညီအရေးယူနိုင်ရန် အခွန်ဌာနသို့ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားပြီး အခွန်ဌာနက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည် အထိအရေးယူဆောင်ရွက်ပါသည် စည်းကမ်းချိုးဖောက်သော လိုင်စင်စီများကို စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ ဒဏ်တပ်ရိုက်ခြင်း၊ ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ရေးထိုး စေခြင်း တို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

mnp.rating-v2 Portlet is temporarily unavailable.
အထူးသတင်း