ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း)

Website လိပ်စာအထူးသတင်း