ယစ်မျိုးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

Applying the excise licence

ယစ်မျိုးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

ယစ်မျိုးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
ယစ်မျိုးလိုင်စင်ရယူနိုင်သူများ
၁။ မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးနည်းဥပဒေ ၇(က) (၁) (၂) (၃) အရအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုလိုင်စင် ခွင့်ပြုချထား ပေးနိုင် ပါသည်-
           (က)     နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊

(ခ)       မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း၊

(ဂ)       အစုစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခု။

၂။ ယစ်မျိုးနည်းဥပဒေ ၃၃ က(၂) အရယစ်မျိုးနာမည်ပျက်စာရင်းကြေငြာထားသော အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ချထားပေးခြင်းမပြုရပါ-
           (က)     အာမခံမပေးနိုင်သောရာဇဝတ်မှုဖြင့်အပြစ်ပေးခံရသူ၊

(ခ)       လူမွဲစာရင်းဝင်သူ၊

(ဂ)       ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေအရအပြစ်ပေးခြင်းခံရသူ၊

(ဃ)     ယစ်မျိုးခွန်ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်၍ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရသူ၊

(င)       ယစ်မျိုးဥပဒေနှင့် လိုင်စင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်၍ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရသူ၊

(စ)       လေလံဆွဲ၍ အခြားလေလံဆွဲဝယ်နေသူများထံမှ ငွေကြေး(ပန်းကြေး)တောင်းခံလေ့ ရှိသူ။

၃။ ယစ်မျိုးလိုင်စင်များကို ယခင်ကပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုချထားခဲ့သော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ (၄-၁၀-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၄၂/၂၀၁၁ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ယစ်မျိုးနည်းဥပဒေများ ကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်ခွင့်ပြု ချထားခဲ့ပြီး ယစ်မျိုးလိုင်စင်သက်တမ်းမှာဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ နောက်နှစ်မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိတစ်နှစ် သက်တမ်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ယစ်မျိုးလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
၄။ ယစ်မျိုးလိုင်စင်များကိုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုချထားပေးလျက်ရှိရာ ယစ်မျိုးလိုင်စင်ရယူလိုသူ သည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူ လျှောက်ထားရပါသည်-
           (က)     ယစ်မျိုးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ၊

(ခ)       လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

(ဂ)       သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်၊

(ဃ)     သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ထောက်ခံချက်၊

(င)       ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများ၏ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်။

 


အခြားလိုအပ်သောအထောက်အထား
၅။ နိုင်ငံသားနှင့်ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် လျှောက်ထားမည် ဆိုပါက အောက်ပါ အထောက်အထားများ ထပ်မံလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)     မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်၊

(ခ)       ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်)အသင်းအဖွဲ့ကိုယ်စားတာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်မည့်သူအား တာဝန်ပေးအပ်သည့် အထောက်အထား၊

(ဂ)       ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်)အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်မိတ္တူ။

ယစ်မျိုးလိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၆။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ယစ်မျိုးလိုင်စင် လျှောက်ထားလာမှုများ အပေါ် အမှုတွဲဖွင့်လှစ်၍ လျှောက်ထားသည့်နေရာသည် ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ/ မရှိကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခြင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ မြို့နယ်ယစ်မျိုးအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်၍ သဘောထားရယူခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ပေးပို့ရပါသည်။

၇။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် မြို့နယ်ရုံးများမှပေးပို့လာသော ယစ်မျိုးလိုင်စင်အမှုတွဲများအပေါ် ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိစိစစ်မှုများပြုလုပ်ကာသက်ဆိုင်ရာ၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနသို့ ပေးပို့တင်ပြရပါသည်။

၈။ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်သော စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ခွင့်ပြုသင့်သည့် ယစ်မျိုးလိုင်စင်အရေအတွက်အား သက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော် ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့တင်ပြသဘောထားရယူကာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြရပါသည်။
၉။ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် နှစ်စဉ်ယစ်မျိုးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတင်ပြလာမှုအပေါ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ စိစစ်ကာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသဘောထားရယူပြီးခွင့်ပြုချထားသင့်သည့် ယစ်မျိုးလိုင်စင်အရေအတွက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံတင်ပြရပါသည်။

၁၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကသက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများသို့ အကြောင်းကြားကာ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ယစ်မျိုးလိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပါသည်။
၁၁။ ယစ်မျိုးလိုင်စင်များခွင့်ပြုချထားရာတွင် ယစ်မျိုးမူဝါဒနှင့် ယစ်မျိုးအခြေခံမူတို့အရ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အရေအတွက် ကို ကန့်သတ်ထားပြီး ယစ်မျိုးလိုင်စင်များ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လျှော့ချခွင့် ပြုနေပါသဖြင့် ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုခဲ့သည့်လိုင်စင်အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ယစ်မျိုးလိုင်စင်ရယူထားသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၁၂။ ယစ်မျိုးလိုင်စင်ရယူထားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ရပါမည်-

(က)     ယစ်မျိုးလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်အမျိုးအစားအရရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည့် အရက်ကို ခွင့်ပြုသည့် နေရာ၌သာရောင်းချရန်၊

(ခ)       လိုင်စင်ချထားပေးသည့် ဥပစာတွင် လိုင်စင်ခွင့်ပြုအရက်မှတစ်ပါးအခြားအရက်များ ရောင်းချခြင်း မပြုရန်၊

(ဂ)       သတ်မှတ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်/ ပိတ်ချိန်အတွင်း၌သာရောင်းချရန်၊

(ဃ)     ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကိုဆိုင်အတွင်းအများမြင်သာအောင် ဘောင်သွင်းချိတ်ဆွဲထားရန်၊

(င)       အသက်(၁၆)နှစ်အောက်ရှိသူကူးစက်ရောဂါရှိသူတို့အား အရက်ရောင်းချသူအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အကူအဖြစ်လည်းကောင်းခိုင်းစေခြင်းမပြုရန်၊

(စ)       ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောတပ်မတော်သား၊ ရဲအရာရှိ၊ အကောက်ခွန်အရာရှိ၊ တာဝန်ကျ မီးရထား ဝန်ထမ်း၊ စိတ်မနှံ့သူများ၊ အရက်အလွန်အကျွံမူးနေသူများ၊ အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ငယ်ရွယ်သူ များကို အရက်ရောင်းချခြင်းမပြုရန်၊

(ဆ)     အရက်ကိုအဝတ်အစား၊ ပစ္စည်းများနှင့်လဲလှယ်ရောင်းချခြင်းမပြုရန်၊

(ဇ)       ရယူထားသောလိုင်စင်ကိုခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲအခြားသူတစ်ဦးသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်၊

(ဈ) သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူက လုပ်ငန်းတာဝန်အရစစ်ဆေးလျှင် ယစ်မျိုးလိုင်စင်ကိုပြသရန်၊
 

ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ

၁၃။      အောက်ပါအရက်များအနက် (၂)မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ (၂)မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေအမိုးတစ်မိုးတည်း အောက်တွင် ရောင်းချ ခြင်းမပြုရ-

           (က)     နိုင်ငံခြားအရက်

(ခ)       ပြည်တွင်းဖြစ်ဖိုထွက်အရက်(အရက်ဖြူ)

(ဂ)       တည်အရက်(ထန်းရည်မှတစ်ပါးအခြားလှော်ဇာရည်၊ခေါင်ရည်)

(ဃ)     ထန်းရည်/ဓနိရည်
ခြွင်းချက်။ အထက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရိုင်များတွင် ကော်လိတ္တော်အရာရှိသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထန်းရည်ဆိုင်နှင့် ပြည်တွင်းဖြစ်ဖိုထွက် ချက်အရက်ကို ဆိုင်ဥပစာ တစ်ခုအတွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။

၁၄။      အရက်ဆိုင်သည် အရက်သောက်သုံးသူများဝင်/ ထွက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သောနေရာ မဖြစ်စေရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အများပြည်သူရှုမြင်ရန် မသင့်လျော်သောနေရာတွင်လည်းကောင်း၊ သောက်သုံးသူတို့က အနီးဖြတ်သန်း သွားလာသူတို့အား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်နေရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဈေး၊ စက်ရုံ၊ ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရား၊ ဝတ်ပြုပူဇော်ရာနေရာ အနီးအနား တွင်လည်းကောင်းမဖြစ်စေရ။

၁၅။      ထန်းရည်မှအပတည်အရက်ဆိုင်နှင့် နိုင်ငံခြားအရက်ဆိုင်ကိုတစ်ဆိုင်နှင့် တစ်ဆိုင်ကိုက်(၁၀၀) အတွင်း ခွင့်မပြုရ။
၁၆။      လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါအချိန်အတိုင်း ဆိုင်ဖွင့် လှစ်ရမည်-

စဉ်   လိုင်စင်အမျိုးအစား                           ဖွင့်ချိန်                                         ပိတ်ချိန်
၁။        CFL-1                                                 နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၂။         CFL-2                                                 နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၃။        CS-1                                           နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၄။        CS-2                                                    နေထွက်ချိန် ည(၈)နာရီ
၅။        CS-3                                                    နေထွက်ချိန် ည(၈)နာရီ
၆။        FL-7                                                    နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၇။        FL-9                                                    နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၈။        FL-10                                                  နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၉။        FL-12                                                  နေထွက်ချိန် ညနေ(၆)နာရီ
၁၀။      FL-13                                                  နေထွက်ချိန် ည(၉)နာရီ
၁၁။      FL-17                                                  နံနက်(၆)နာရီ ည(၁၁)နာရီ
၁၂။      FL-24                                                  နေထွက်ချိန် ညနေ(၆)နာရီ
၁၃။      CS-2A                                                 နံနက်(၆)နာရီ ည(၁၁)နာရီ
၁၄။      CFL-2A                                              နံနက်(၆)နာရီ ည(၁၁)နာရီ

 

ခြွင်းချက်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိသည် သင့်တော်သည်ဟုထင်မြင်လျှင်-

(၁) ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်များ၌ CFL-1, CFL-2, CS-1, FL-7, FL-9, FL-10 နှင့် FL-13 လိုင်စင်ကို ဆိုင်ပိတ်ချိန် ည(၁၀)နာရီထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

(၂)` FL-17, CS-2A နှင့် CFL-2Aလိုင်စင်ကို ဆိုင်ပိတ်ချိန် ညနေ(၆)နာရီနှင့် ည(၁၁)နာရီကြား သတ်မှတ် ပေးနိုင်သည်။

(၃)  CFL-1, CFL-2, CS-1, CS-2, CS-3, FL-7, FL-9, FL-10 နှင့် FL-13 လိုင်စင်များ၏ ဆိုင် ပိတ်ချိန်ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖော်ပြပါအချိန်ထက် စော၍ ပိတ်စေနိုင်သည်။

(၄)  FL-12 လိုင်စင် ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကိုတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ည(၈) နာရီထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

၁၇။ ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကဖြစ်စေ၊ ပြည်သူလူထု အေးချမ်းသာယာရေးအတွက် လိုအပ်ချိန်အတွင်းအရက်ဆိုင်ကို ပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြားလျှင်လိုက်နာရမည်။

၁၈။      အကယ်၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု(riot) သည်လည်းကောင်း၊ တရားမဝင်လူစုလူဝေး (unlawful assembly) တစ်ခုသည်လည်းကောင်း ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျှင် သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်ရန် အကြောင်းရှိလျှင် ရာဇဝတ် တရားသူကြီးက ဖြစ်စေ၊ ယစ်မျိုးအရာရှိသို့မဟုတ် ရဲအရာရှိကဖြစ်စေ လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်သောအချိန်အထိ အရက်ဆိုင်ကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
၁၉။      အကယ်၍ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်လူစုလူဝေးဖြစ်စေပေါ်ပေါက်လျှင် ရာဇဝတ် တရားသူကြီး ထံမှသော်လည်းကောင်း၊ ယစ်မျိုးအရာရှိသို့မဟုတ် ရဲအရာရှိထံမှသော်လည်းကောင်း အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိ သော်လည်းအရက်ဆိုင်ကိုပိတ်ထားရမည်။မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ