အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၃၄၂ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၂/၂၀၂၁

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 18, 2021
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

RCEP Agreement တွင် ပါဝင်သော Chapter 12 Electronic Commerce အား ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:39
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၁

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 06, 2021
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ)

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 20, 2020
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Policies and Frameworks for Internet Exchange

ထုတ်ဝေသူ: Posts and Telecommunications Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 03, 2020
စာမျက်နှာ:5
ဘာသာစကား:English

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော လွှဲအပ်မှုဆိုသည်မှာ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော ပြင်ဆင်မှုဆိုသည်မှာ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဆိုသည်မှာ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော အယူခံမှုဆိုသည်မှာ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ အမိန့်အမှတ် ၂၂ / ၂၀၂၀

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 27, 2020
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,