နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေမီတာလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

စည်ပင်သာယာရေး

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေမီတာလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊

( ခ )   ပိုင်ရှင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊

( ဂ )   လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ၊

(ဃ)    လုပ်ငန်းသုံး၊ စီးပွားသုံးဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ၊

( င )    အိမ်ငှါးဖြစ်ပါက အိမ်ရှင်၏သဘောတူညီချက်၊၊

ဝန်ဆောင်ခ

 -ရေမီတာအရွယ်အစားအလိုက် ရေမီတာဖိုးနှင့်တပ်ဆင်ခနှုန်းထားများ

(က)        ¾'' ရေမီတာ(၁)လုံး       ၂၂၀၀၀ ကျပ်(မီတာဖိုး+မှတ်ပုံတင်ခ+တပ်ဆင်ခ)

( ခ )       1'' ရေမီတာ(၁)လုံး       ၃၁၅၀၀ ကျပ်(မီတာဖိုး+မှတ်ပုံတင်ခ+တပ်ဆင်ခ)

( ဂ )       1½'' ရေမီတာ(၁)လုံး    ၃၆၅၀၀ ကျပ်(မီတာဖိုး+မှတ်ပုံတင်ခ)

(ဃ)        2'' ရေမီတာ(၁)လုံး       ၄၁၀၀၀ ကျပ်(မီတာဖိုး+မှတ်ပုံတင်ခ)

( င )       4'' ရေမီတာ(၁)လုံး       ၉၁၀၀၀ ကျပ်(မီတာဖိုး+မှတ်ပုံတင်ခ)

ရေဖိုးရေခကောက်ခံမှုနှုန်းထားများ

(က)      ဌာနဆိုင်ရာသုံး ၅၅ ကျပ်

( ခ )      ပုဂ္ဂလိကသုံး     ၁၁၀ ကျပ်

( ဂ )      စီးပွား/လုပ်ငန်းသုံး      ၃၃၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

http://www.nptdc.gov.mm လျှောက်လွှာများ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၅၈၈

dispatch-box.dews@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm