ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ် အရင်းအမြစ်များကို လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / October 04, 2021

Service Department

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Service Link

https://www.ptd.gov.mm/ServicesDetail.aspx?id=ExnIqybWEAWX4mZ/nIn6xA==

Website လိပ်စာ

https://www.motc.gov.mm/

FAQs