လင်းခေးအဝင်နှင့် ရင်ထဲကအမှတ်တရ ဟိုမိန်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Feb 07,2023


Read more

ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Feb 07,2023


Read more

ချင်းတောင်ပေါ်က ကျေးလက်လမ်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Feb 07,2023


Read more

မင်းရန်အောင်ပန်းချီကား (သို့မဟုတ်) မော်ဖဒေသပုံရိပ်များ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jan 20,2023


Read more

မြန်မာပြည်တောင်ဖျားသို့ သွားခဲ့သည်

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jan 20,2023


Read more

ကျေးလက်လမ်းတံတားများ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် မွန်ပြည်နယ် ကျေးလက်ပြည်သူတို့၏လူမှုဘဝမြင့်မားစေမည်

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jan 18,2023


Read more

အရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရေး

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jan 18,2023


Read more

ရေစီမံခန့်ခွဲခြင်း အနုပညာ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jan 18,2023


Read more

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - စာရွက်မှတ်တမ်းမှသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဆီသို့................ စန်းစန်းအေး(ကျန်းမာရေးဘောဂဗေဒ)

Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement

Nov 18,2022


Read more