တိရစ္ဆာန်အရှင်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း(Online ဝန်ဆောင်မှု)

တိရစ္ဆာန်အရှင်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း(Online ဝန်ဆောင်မှု)


Yangon City Development Committee / September 24, 2021

အောက်ပါwebsite တွင်လျှောက်လွှာပုံစံများရယူန်ုင်ပါသည်

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm/

FAQs