သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် တိုင်ကြားစာများလက်ခံခြင်း။

Information & Media

သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် တိုင်ကြားစာများလက်ခံခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

  • အမည်
  • အီးမေးလိပ်စာ
  • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး
  • စာအမျိုးအစား
  • မှတ်ပုံတင်အမှတ်
  • လိပ်စာ
  • ဖုန်းနံပါတ်
  • ခေါင်းစဉ်
  • အကြောင်းအရာ

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

၀၆၇-၅၉၀၅၈၆

Website လိပ်စာ

http://www.president-office.gov.mm