ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


Ministry of Hotel & Tourism / June 09, 2023

(၁) လိုင်စင်ကြေး                            ၃၅၀၀၀ ကျပ်

(၂) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး     ၃၅၀၀၀ ကျပ်

(၃) ဒဏ်ကြေး

     (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)            ၅၀၀ ကျပ်

     (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)              ၅၀၀ ကျပ်

(၄) ဝန်ဆောင်ကြေး

     (ကက) လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)                            လိုင်စင်ကြေး၏ ၅၀%

                 ပျောက်ဆုံး၍လိုင်စင်ပြန်လည်

                  ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းFAQs