နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

City Development

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ပြုသည့်စျေးခုံများအတွက် အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ

(က)        အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(စျေးခုံ) လျှောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား(သို့) နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မှတ် ရရှိထားသူ၊ အသက်(၁၈) နှစ်ပြည့်၍ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားကို အထောက်အထား အဖြစ် တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာ ရေး ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။

( ခ )        အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ရရှိသူသည်နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း မရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရ ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာစျေးခုံကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားသဖြင့်သာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိခံယူရမည်။

( ဂ )        ယခင်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များနှင့်ပက်သက်၍နာမည်ပျက်ရှိသူများ၊လိုင်စင်ကြေး/စျေးခုံကြေး၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် အခြား ပေးသွင်းရမည့်ငွေ ကြွေးကျန်ရှိသူများ၊ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးရင်းချာ (သားသမီး/ဇနီး)ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးမည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေးပြီးမှ ယင်းအချက်အလက်များ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)        စျေးခုံတစ်ခုချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ် စည်းကမ်းချက်များ အား စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အခါတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ချုပ်ဆိုရမည်။

( င )        စျေးခုံရရှိသူများသည် မိမိအမည်ပေါက်ပိုင်သည်အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု (မူရင်း)အား ဌာနသို့ပေးအပ်ထားရမည်။ ကာလပေါက်စျေး မှန်ကန်ကြောင်း ရာပြတ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးထောက်ခံချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ ဓါတ်ပုံနှင့် မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွက် မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)နှင့် (၁၀၆)တို့ကို တင်ပြရမည်။

( စ )        စျေးခုံရရှိသူများသည် အာမခံငွေ(စျေးခုံအလိုက် တစ်နှစ်အတွက်သတ်မှတ်သည့် စျေးခုံကြေး၏ (၅ပုံ ၁ပုံ)အား နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လိမိတက်သို့ ချက်ချင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအာမခံငွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပြီးစီးသည့်အခါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိမှသာ ပြန်လည် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ (၃)နှစ် အတွင်းထုတ်ယူခြင်းမပြုပါကထိုအာမခံငွေအားကော်မတီပိုင်အဖြစ် သိမ်းယူမည်။

(ဆ)        စျေးခုံရရှိသူများသည် စျေးခုံအလိုက်သတ်မှတ်သည့် အခကြေးငွေမှာ ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-) (ကျပ်နှစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ထက် မကျော်လွန်ပါက ငွေကိုချက်ချင်း ပေးဆောင်ရမည်။ စျေးခုံအလိုက်သတ်မှတ်သည့် အခကြေးငွေသည် (၂၀၀၀၀၀ဝိ/-) (ကျပ်နှစ်ဆယ်သိန်း တိတိ)ထက် ကျော်လွန်ပါက (၁၀)ရစ်ခွဲ၍ လစဉ်ပေးသွင်းရမည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလအတွက် စျေးခုံကြေးအား စျေးခုံအာမခံကြေးနှင့်အတူ တပြိုင်တည်းပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်လများအတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်၍ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ လစဉ်လဆန်း(၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ (၁)လကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်(၁၀)ရက်ထက် နောက်ကျပေးသွင်းပါက ငွေကျပ်(၁၀၀)အတွက် (၅၀ပြား)နှုန်း ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်နေ့ရက်သည် ရုံးပိတ်ရက်နှင့်တိုက်ဆိုင် ပါက ကြိုတင်၍ ပေးဆောင်ရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းငွေကို ပေးသွင်းရမည့်လထက် ပို၍နောက်ကျလျှင် စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းမှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းထားသော အာမခံငွေနှင့် အခွန်များကို ကော်မတီပိုင် အဖြစ်သိမ်းယူမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ငွေကို လုပ်ငန်း အာမခံငွေနှင့် ခုနှိမ်ပေးသွင်းခွင့် မပြုပါ။ အခွန်ငွေကို နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ် လီမိတက်မှအပ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ ပေးသွင်းခြင်းမပြုရ။ ငွေပေးသွင်းပြီးတိုင်း ငွေသွင်းချလံကို တောင်းခံရယူပြီး မူရင်းကိုဌာနသို့ ပေးအပ်၍ မိတ္တူကိုမိမိထံတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။

( ဇ )        စျေးခုံရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ကျသင့်သောအခွန်တော်ငွေ တံဆိပ်ခေါင်းခ၊ မှတ်ပုံတင်ခများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူမှကျခံရမည်။

( စျ )        စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ (၁-၄-၂၀၁၅)ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။

( ည)        လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်းများအတွက် အခွန်ငွေလျှော့ပေါ့ရန်အတွက် လျှောက်ထားလာပါက လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

( ဋ )         စျေးခုံရရှိသူသည် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ရောင်းချခြင်း၊ အခြားနည်း လွှဲပြောင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။

( ဌ )         စျေးခုံရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို လည်းကောင်း၊ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်အား ချက်ချင်း ပြန်လည်သိမ်းယူပြီး ၄င်းမှတင်သွင်းထားသော အာမခံငွေများကို အဖွဲ့ပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူ၍ နာမည်ပျက်စာရင်း ကြေငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိငွေများ ကိုလည်း တရားစွဲဆို တောင်းခံမည်ဖြစ်ပါသည်။

( ဍ )         လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။ ညှိနှိုင်းသဘောတူထားသော စည်းကမ်းချက်များအား မိမိလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စဉ် ပြင်ဆင်ပေးရန် တင်ပြခြင်းကိုခွင့်မပြု။

( ဎ )         သားသတ်ရုံအဆောက်အအုံ၊ ဆိုင်ခန်းအတွင်း/ အပြင်သန့်ရှင်းရေး၊ အသေးအဖွဲပြင်ဆင်ရေးကို မိမိပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ စျေးခုံရရှိသူက ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဏ)         ကော်မတီသည် အကျိုးအကြောင်းတစ်စုံ တစ်ရာဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးသော လုပ်ငန်းကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

(တ)         နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တာဝန်ပေးအပ်သူ(သို့) ဌာနမှတာဝန်ပေးအပ်သူတို့က အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းအား အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်၍ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။

(ထ)         အဆောက်အအုံများ၏ လုံခြုံရေးနှင့်မီးဘေးလုံခြုံရေး ကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် အပြင် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ အာဏာပိုင်များ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ စသည့်လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီတောင်းခံလာ ပါက လုံခြုံရေးအတွက် အပြည့်အဝပူးပေါင်း ကူညီရမည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအား ပေးလျော်ရမည်။

( ဒ )         နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

( ဓ )         အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးသည့် ကာလအတွင်း အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသည့် အဆောက်အအုံတွင် နိုင်ငံတော်မှတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသောကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွား ပေါ်ပေါက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ပြဿနာပေါ်ပေါက် လာပါက စျေးခုံရရှိသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။

( န )         လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ၊ တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုခ၊ ရေဖိုးရေခ၊ သန့်ရှင်းရေးစရိတ်နှင့် အခြား အထွေထွေအသုံး စရိတ်များအား စျေးခုံရရှိသူမှသာ ကျခံရမည်။

( ပ )         အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နှစ်အတွက် ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်လိုပါကဖြစ်စေ လက်ရှိလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် နောက်ထပ် လက်ခံမည့်သူသို့ မိမိလက်ခံစဉ်က အနေအထားအတိုင်း အသားထုတ်လုပ်ရေးရုံနှင့် စျေးခုံကို စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

( ဖ )         စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသော အခွန်ထမ်း ပြည်သူများသည် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း (သို့မဟုတ်)ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ငွေများအတွက် လုံလောက်သော အစီအစဉ်များချမှတ် ပြီးကြောင်း အခွန်ရုံး၏အထောက်အထား ပါရှိတင်ပြနိုင်မှသာ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ပြုခြင်းသည် အတည်ဖြစ်မည်။

( ဗ )         အခြားသိရှိလိုသော အချက်အလက်များ ရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများ ဌာနသို့ လာရောက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း မရှိခဲ့သော် စျေးခုံရရှိသူသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)        စျေးခုံ၀ယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ

( ခ )        လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊

( ဂ )        လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ၊

(ဃ)        ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်။

( င )        အိမ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတည်ရှိရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်။

( စ )        အိမ်ဝိုင်းခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု(မူရင်း)နှင့်ရာပြတ်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်)အင်ဂျင်နီယာမှနေအိမ်အဆောက်အဦ၏ကာလတန်ဖိုးမှန်ကုန်ကြောင်းစိစစ်ထောက်ခံချက်(မူရင်း)                     နှင့်အိမ်ဝိုင်းဓာတ်ပုံ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန

၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၅၈၉၊ ၀၆၇-၄၃၂၄၉၃

dispatch-box.dovs@nptdc.gov.mm

ဖြည့်စွက်ချက်

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းသတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့်စျေးခုံများ

 

စဉ်

မြို့နယ်

စျေးခုံအမည်

မှတ်ချက်

၁။

ဇမ္ဗူသီရိ

မြို့မစျေး(ဝက်)

 

၂။

 

သပြေကုန်းစျေး(ဝက်)

 

၃။

 

မြို့ပေါ်(အမဲ)

မြို့မစျေးနှင့်သပြေကုန်းစျေးများတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၄။

 

မြို့ပေါ်(ဆိတ်)

မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၅။

 

ပြန်ကပြေး(ဝက်)

 

၆။

 

ပြန်ကပြေး(အမဲ)

 

၇။

ဒက္ခိဏသီရိ

ဒက္ခိဏသီရိစျေး(ဝက်)

 

၈။

 

အင်ကြင်းစျေး(ဝက်)

 

၉။

 

ဂန္ဓမာစျေး(ဝက်)

 

၁၀။

 

ချယ်ရီစျေး(ဝက်)

 

၁၁။

 

ရွှေကြာပင်စျေး(ဝက်)

 

၁၂။

 

မြို့ပေါ်(အမဲ)

မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၁၃။

 

မြို့ပေါ်(ဆိတ်)

မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၁၄။

ပုဗ္ဗသီရိ

မြို့ပေါ်(ဝက်)

 

၁၅။

 

မြို့ပေါ်(အမဲ)

 

၁၆။

 

မြို့ပေါ်(ဆိတ်)

 

၁၇။

 

ဖြုတ်ခွဲ(ဝက်)

 

၁၈။

 

ဖြုတ်ခွဲ(အမဲ)

 

၁၉။

 

ဖြုတ်ခွဲ(ဆိတ်)

 

၂၀။

ဥတ္တရသီရိ

မြို့ပေါ်(ဝက်)

 

၂၁။

 

မြို့ပေါ်(အမဲ)

 

၂၂။

 

မြို့ပေါ်(ဆိတ်)

မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၂၃။

 

တောင်ညို(ဝက်)

 

၂၄။

 

တောင်ညို(အမဲ)

 

၂၅။

ဇေယျာသီရိ

ရေဆင်း(ဝက်)

 

၂၅။

 

ရေဆင်း(ဝက်)

 

၂၆။

 

ရေဆင်း(အမဲ)

 

၂၇။

 

ရေဆင်း(ဆိတ်)

 

၂၈။

ပျဉ်းမနား

အာဟာရသုခစျေး(ဝက်)

 

၂၉။

 

ယုဇနစျေး(ဝက်)

 

၃၀။

 

မြို့ပေါ်(အမဲ)

မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်

ဆင်သေစျေးတွင်ရောင်း

ချခွင့်ရှိသည်

၃၁။

 

မြို့ပေါ်(ဆိတ်)

မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်

ဆင်သေစျေးတွင်

ရောင်းချခွင့်ရှိသည်

၃၂။

 

လမ်းပျဉ်းမနား(ဝက်)

 

၃၃။

 

လမ်းပျဉ်းမနား(အမဲ)

 

၃၄။

 

လမ်းပျဉ်းမနား(ဆိတ်)

 

၃၅။

လယ်ဝေး

သီရိရတနာစျေး(ဝက်)

 

၃၆။

 

သီရိရတနာစျေး(အမဲ)

 

၃၇။

 

သီရိရတနာစျေး(ဆိတ်)

 

၃၈။

 

အေလာစျေး(ဝက်)

 

၃၉။

 

အေလာစျေး(အမဲ)

 

၄၀။

 

အေလာစျေး(ဆိတ်)

 

၄၁။

 

သပြေပင်စျေး(ဝက်)

 

၄၂။

 

သပြေပင်စျေး(အမဲ)

 

၄၃။

 

သပြေပင်စျေး(ဆိတ်)

 

၄၄။

 

သာဝတ္တိစျေး(ဝက်)

 

၄၅။

 

သာဝတ္တိစျေး(အမဲ)

 

၄၆။

 

သာဝတ္တိစျေး(ဆိတ်)

 

၄၇။

 

ကန်သာစျေး(ဝက်)

 

၄၈။

 

ကန်သာစျေး(အမဲ)

 

၄၉။

 

ကန်သာစျေး(ဆိတ်)

 

၅၀။

 

သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဝက်)

 

၅၁။

 

သစ်ပုတ်ပင်စျေး(အမဲ)

 

၅၂။

 

သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဆိတ်)

 

၅၃။

တပ်ကုန်း

မြို့ပေါ်စျေး(ဝက်)

 

၅၄။

 

မြို့ပေါ်စျေး(အမဲ)

 

၅၅။

 

မြို့ပေါ်စျေး(ဆိတ်)

 

၅၆။

 

ညောင်လွန့်စျေး(ဝက်)

 

၅၇။

 

ညောင်လွန့်စျေး(အမဲ)

 

၅၈။

 

ညောင်လွန့်စျေး(ဆိတ်)

 

၅၉။

 

ရွှေမြို့စျေး(ဝက်)

 

၆၀။

 

ရွှေမြို့စျေး(အမဲ)

 

၆၁။

 

ရွှေမြို့စျေး(ဆိတ်)

 

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mmBREAKING NEWS