ဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

၃၈ ဝန်ဆောင်မှုများ

Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Online Tax Payment

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သွင်းကုန်(Bill) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (မြန်မာကျပ်/နိုင်ငံခြားငွေ)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ဘဏ်၏ကာလတိုချေးငွေလုပ်ငန်း (Short-term Financing)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating