အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ


    • အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကဒ်များ ထုတ်ပေးခြင်း

      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


    • လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ


အထူးသတင်း