ဆေးဘိုးပြန်အမ်းလျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Labour / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုခုတွင် လုပ် ကိုင်လျက်ရှိပြီး လူမှုဖူလုံရေးစနစ်နှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှု ကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်တို့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အာမခံထား ရှိသော အလုပ်သမားများနှင့် ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုခုတွင်  လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိစေကာမူ လူမှုဖူလုံ ရေးစနစ်နှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ် တို့တွင် မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက် အာမခံထားရှိသူများဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

()      လူနာ၏ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာမူရင်း()စုံနှင့် မိတ္တူ ()စုံ

()      ဆေးရုံတက်/ဆင်းလက်မှတ်မိတ္တူ()စုံ

()      ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံမိတ္တူ()စုံ

()      အလုပ်ရှင်ထောက်ခံချက်မူရင်း()စုံနှင့် မိတ္တူ()စုံ

()      လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ()စုံ

()      ဆေးဖိုးပြေစာမူရင်း()စုံနှင့် မိတ္တူ()စုံ

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြုသည့် ဆရာဝန်က ထုတ် ပေးသော ဆေးသက်သေခံလက်မှတ်(-) မကျန်းမာမှုနှင့် ဆိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ(ပုံစံ-၁၅) အလုပ်ရှင် ၏ထောက်ခံချက်(ပုံစံ-၁၆)တို့ ပူးတွဲလျက် လူနာကိုယ်တိုင် ဖြစ် စေ၊ အလုပ်ရှင်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လူမှုဖူလုံ ရေးရုံး၌ ဆေးသက်သေခံလက်မှတ်တွင် ဖော်ပြထားသော ခွင့် ကာလကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ သုံးလအတွင်း တောင်းဆိုရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ

Website လိပ်စာ

www.mol.gov.mm

www.lobourportal.gov.mm