နိုင်ငံခြားမှ ငါးမွေးမြူရေးအစားအစာ၊ ကုန်ကြမ်း၊ ဆေးဝါး၊ ငါး /ပုစွန် သားပေါက် များနှင့်အလှမွေးငါးများ တင်သွင်းရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူသည် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော ငါးမွေးမြူရေး အစားအစာ၊ ကုန်ကြမ်း၊ ဆေးဝါး၊ ငါး/ပုစွန် သား ပေါက်များနှင့်အလှမွေးငါးများအား နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ တင် သွင်းရာတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထား ရန် အတွက် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရာတွင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၀န်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

(၁) ငါးမွေးမြူရေးအစားအစာ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊ ဆေးဝါးများ အတွက်-

     (က)           သက်တမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီလိုင်စင်မိတ္တူ

     ( ခ )           နိုင်ငံခြားဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ ရှိ/ မရှိ အထောက်အထား

     ( ဂ )           တင်သွင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အမည်စာရင်း

     (ဃ)            တင်သွင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

     ( င )           Sale Contract & Invoice & Packing List

     ( စ )           အစာ၊ ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံဆိုင်ရာအထောက်အထား

     (ဆ)           Composition (အစာကုန်ကြမ်းအတွက်)

     ( ဇ )           ယခင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းရှိ/ မရှိ၊ ရှိပါက တင်သွင်းခဲ့သည့် တန်ချိန်/ ကီလိုဂရမ်   နှင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် ကာလဖော်ပြချက်

     ( ဈ )          သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် ငါးမွေးမြူရေးအစားအစာ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊ ဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားမှုထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိမှု ထောက်ခံချက်

(၂)   ငါး/ပုစွန်သားပေါက်များအတွက်

     (က)           သက်တမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီလိုင်စင်မိတ္တူ

     ( ခ )           နိုင်ငံခြားဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ ရှိ/ မရှိ အထောက်အထား

     ( ဂ )           တင်သွင်းမည့် ငါး/ပုစွန်သားပေါက်များ၏ အမည်စာရင်း

     (ဃ)            တင်သွင်းမည့် ငါး/ပုစွန်သားပေါက်များ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

     ( င )            Sale Contract & Invoice

     ( စ )            တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ သားပေါက်ထုတ်လုပ်သည့် Farm နှင့် Hatchery ၏ Profile

     (ဆ)            သားပေါက်ထုတ်လုပ်သည့် ရာဇဝင်နှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေ

     ( ဇ )            သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်သားပေါက်ထုတ်လုပ်သည့် Hatchery ၏ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ထောက်ခံချက် နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိမှု ထောက်ခံချက်

     ( ဈ )           သားပေါက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း (Fry Movement Document) အား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တာဝန်ရှိဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံချက်

     ( ည)           မွေးမြူရန်တင်သွင်းမည့် သားပေါက်များသည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး  စားသုံးသူများအား ဘေးအန္တရာယ် ရှိစေမည့်ရောဂါများနှင့် ပုစွန်ရောဂါများ ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် (Health Certificate)

     ( ဋ )            ယခင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက တင်သွင်းခဲ့သည့်သားပေါက်ကောင်ရေ နှင့်တင်သွင်းခဲ့သည့် ကာလဖော်ပြချက် (မှတ်ချက်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထောက်အထား များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်   တင်ပြရန်)

(၃) အလှမွေးငါး (Live) များအတွက်

     (က)            သက်တမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီလိုင်စင်မိတ္တူ

     ( ခ )            တင်သွင်းမည့်အလှမွေးငါးများ၏ အမျိုးအမည်စာရင်း

     ( ဂ )            တင်သွင်းမည့့်် အလှမွေးငါးများ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

     ( ဃ)            Sale Contract & Invoice

     ( င )             သက်တမ်းရှိသော ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်  

     ( စ )             မွေးမြူရန်တင်သွင်းမည့် အလှမွေးငါးသားပေါက်များသည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ရှိစေမည့် ရောဂါများ ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် (Health Certificate)

     (ဆ)              အလှမွေးငါးသားပေါက်များမွေးမြူမည့်တည်နေရာ

     ( ဇ )             သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် သားပေါက်ထုတ်လုပ်သည့် Hatchery ၏မှတ်ပုံတင်ထားမှု ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိမှု ထောက်ခံချက်

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၀၈၄၇၆

                 ၄၁၈၅၃၈ (fax)

e-mail : aqddofmm@gmail.com

winpapamyo 2015@gmail.com

Website လိပ်စာ

www.dof.gov.mm