အိမ်ရာများအရစ်ကျ၀ယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Construction / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားသူသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ၀န်ထမ်း၊ အငြိမ်း စား၀န်ထမ်း၊ ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်း၊ သာမန် စသဖြင့် လျှောက်ထားသည့် ပုံစံဖြည့်မှုကွဲပြားနိုင်သည်။

(က) လျှောက်လွှာပုံစံအား မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဌာနတွင်တောင်းခံနိုင်သည်။

( ခ) ဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံတွင်စနစ်တကျဖြည့်စွက်ကာ တောင်းခံထားသောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရ မြို့ပြအိမ်ရာဌာနသို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်။
( ဂ) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင်ငွေစာရင်းဖွင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဆွေးနွေးဆဲ

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

လျှောက်လွှာနှင့်ပုံစံတွင်လိုအပ်မည့်စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အဆင့် (၁)

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ရှိအိမ်ရာအရောင်းပြခန်းများတွင် ပုံစံလာရောက် တောင်းခံခြင်း

အဆင့် (၂)

လျှောက်ထားသူမှ မိမိလိုအပ်သည့်အိမ်ခန်းအားရွေးချယ်ပြီး  သတ်မှတ်ပုံစံအလိုက် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊

အဆင့်(၃)

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အရောင်းဌာနများသို့ လာရောက် တင်ပြလျှောက်ထားခြင်း၊

အဆင့် (၄)

CHID ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

အဆင့်( ၅)

သတ်မှတ် ငွေပမာဏ ငွေစာရင်းတွင် ရှိမရှိစိစစ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အဆင့်(၆)

အိမ်ခန်းနေထိုင်ခွင့်ချပေးခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

ရန်ကုန်- မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အိမ်ရာအရောင်းဌာနများ ၊

နေပြည်တော် - ရုံးအမှတ်(၄၀)၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန် ၊ နေပြည်တော်

Website လိပ်စာ

http://www.construction.gov.mm