အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ


Anti-corruption Commission / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

 အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်စေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူ တစ်ဦးဦးက အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်စေ အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့် နစ်နာသူက သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါက အမှန်တကယ် နစ်နာသူ ဟုတ်၊ မဟုတ် သိရှိနိုင်ရန်၊ လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ် ခေါ်ယူမေးမြန်း စုံစမ်း နိုင်ရန်နှင့် အခြားသူ၏ အမည်ကို အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်၍ တိုင်ကြားခြင်းအား ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်  တိုင်ကြားသည့် နစ်နာသူ၏ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပါရှိရမည် -

(၁)      အမည်

(၂)      လက်မှတ်

(၃)      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား မိတ္တူ

(၄)      ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ အပြည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

၁။      တိုင်ကြားစာတွင် အောက်ပါအကြောင်းအရာတို့ ပါဝင်ရမည်-

         (က)   အဂတိလိုက်စားမှုကို မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်နှင့် မည်သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

         ( ခ )  မည်သူတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။

         ( ဂ )  ၎င်းအဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ရပ်ကို မည်သို့ သိရှိသည်။

         (ဃ) မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းဖြစ်ရပ်ကို အဂတိလိုက်စားမှုဟု ထင်မြင်သည်။

၂။       လိုအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် အဂတိလိုက်စားကြောင်း ပြင်ပတွင်  ကြားသိနေ သည့် အပြင်သိ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အများပြောနေသည့် သတင်းကြားတို့ဖြင့် တိုင်ကြားခြင်းမပြုဘဲ အရေးကြီးသည့် သက်သေခံချက် ပါရှိရမည်။ အရေးကြီးသည့် သက်သေခံချက် ဆိုရာတွင် မျက်မြင်သက်သေ (၂)ဦး နှင့် အထက် ရှိကြောင်း (သို့မဟုတ်) စာရွက်စာတမ်း/ဓါတ်ပုံ/ဗွီဒီယို/ အသံဖိုင် မှတ်တမ်း သက်သေခံများ ပါဝင်သည်။

၃။       အထူးသတိပြုရမည့်အချက်မှာ တိုင်ကြားစာအား အခြားဌာနများသို့ လိပ်မူ၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ထံ မိတ္တူပေးပို့ခြင်း မပြုဘဲ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ တိုက်ရိုက်လိပ်မူ ပေးပို့ တိုင်ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

       နစ်နာသူ အနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုများအား တိုင်ကြားလိုပါက ကော်မရှင်သို့ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများဖြင့် စာဖြင့်ရေးသား၍ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

(က)   နစ်နာသူက ကော်မရှင်သို့ တိုက်ရိုက် တိုင်ကြားခြင်း၊

( ခ )  နစ်နာသူက ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ပဏာမစိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုခု သို့ တိုင်ကြားခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ဥက္ကဋ္ဌ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ရုံးအမှတ်(၅၆)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ ဉတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ 

နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇ ၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄

Email: accm@accm.gov.mm

Website လိပ်စာ

https://www.accm.gov.mm/complaint/