ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်


Pyidaungsu Hluttaw / July 27, 2021

Mobile Application တွင် အစည်းအဝေးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အကြောင်းအရာများ၊ ဥပဒေများနှင့် သတင်း များအား ပြည့်စုံစွာတင်ပြထားပါသည်။

Download Here :

Play Store Download

HOT NEWS
January 4,