ဝန်ဆောင်မှုများ

သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်

၁၇ ဝန်ဆောင်မှုများ

ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ရောင်းချခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

Rating