မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ

လုံခြုံရေး

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

စဉ် ရုံး/ရဲစခန်း တည်နေရာ

လုံခြုံရေးဧရိယာ
(မိုင်တိုင်)

ဖုန်းနံပါတ်
   

မြို့နယ်

မိုင်တိုင် မှ ထိ  
အမြန်လမ်းမကြီ:ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(ဌာနချုပ်) နေပြည်တော် - ၀/၀ ၃၅၈/၁

၀၆၇၈၁၀၀၀၈၇,
၀၉၇၈၂၅၃၁၆၈၈,
၀၉၇၈၄၁၃၂၇၁၃

အမှတ်(၃)လမ်းဆုံအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း လှည်းကူး ၁၁/၀ ၀/၀ ၂၃/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၅,
၀၉၇၈၄၆၄၀၄၈၄,
၀၉၇၈၄၆၄၀၄၈၅

ဘောနက်ကြီးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ပဲခူး ၃၉/၀ ၂၃/၀ ၄၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၆,
၀၉၂၅၇၅၀၀၀၈၄,
၀၉၇၉၃၂၀၅၇၂၉

ဘောနီအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ဒိုက်ဦး ၅၈/၁ ၄၅/၀ ၆၀/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၀,
၀၉၉၆၀၀၁၆၉၉၆,
၀၉၇၈၉၉၁၁၀၇၀

အုတ်ရှစ်ကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ဒိုက်ဦး ၇၂/၀ ၆၀/၀ ၇၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၇,
၀၉၇၈၄၈၈၃၉၀၀,
၀၉၉၆၁၁၈၇၇၃၃

မြို့ချောင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ကျောက်တံခါး ၈၃/၂ ၇၅/၀ ၁၀၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၉,
၀၉၉၇၂၀၃၀၉၆၆,
၀၉၇၈၂၉၃၁၆၉၅

ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဖြူး ၁၁၅/၀ ၁၁၅/၀ ၁၂၀/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၀,
၀၉၇၈၈၉၄၉၉၃၀,
၀၉၇၈၈၉၄၉၉၄၀

ဗောဓိကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

အုတ်တွင်း ၁၃၇/၆ ၁၂၀/၀ ၁၄၅/၁

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၁,
၀၉၉၇၁၀၆၁၃၁၈,
၀၉၇၈၄၈၇
၄၆၉၆

ဇီးပင်သာအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

တောင်ငူ ၁၄၆/၄ ၁၄၅/၀ ၁၆၂/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၇,
၀၉၇၈၉၈၈၃၉၇၇,
၀၉၉၆၃၀၁၈၅၇၈

၁၀

သာဂရအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ရေတာရှည် ၁၇၃/၆ ၁၆၂/၂ ၁၈၅/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၂,
၀၉၇၈၂၅၇၇၀၇၄,
၀၉၆၃၀၁၃၂၄

၁၁

ပလွေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဒက္ခိဏသီရိ ၂၀၁/၅ ၁၈၅/၂ ၂၀၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၀,
၀၉၉၇၇၁၀၁၆၆၈,
၀၉၇၈၄၁၃၂၆၃၃

၁၂

ပန်းတင်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဥတ္တရသီရိ ၂၂၀/၃ ၂၀၅/၀ ၂၂၇/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၄,
၀၉၉၇၆၃၀၆၈၇၆,
၀၉၇၈၄၄၁၃၀၈၄၇

၁၃

ဘုရားတောင်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

တပ်ကုန်း ၂၃၃/၇ ၂၂၇/၀ ၂၄၂/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၅,
၀၉၇၈၂၂၂၆၃၈၅,
၀၉၉၇၉၀၃၃၅၇၄

၁၄

ပေပင်လေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ပျော်ဘွယ် ၂၆၂/၃ ၂၄၂/၂ ၂၇၆/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၆,
၀၉၇၉၉၀၀၀၃၄၅,
၀၉၉၇၂၁၅၀၀၁၀

၁၅

သီးကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

မိတ္ထီလာ ၂၈၄/၄ ၂၇၆/၂ ၃၁၇/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၇,
၀၉၇၈၄၀၉၃၆၃၉,
၀၉၇၈၄၁၀၄၉၇၇

၁၆

ပြင်စည်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

နွားထိုးကြီး ၃၂၅/၄ ၃၁၇/၂ ၃၃၁/၆ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၉,
၀၉၇၈၁၄၁၂၆၄၈,
၀၉၉၆၃၁၀၀၅၀၈
၁၇

စကားအင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

တံတားဦး ၃၅၂/၂ ၃၃၁/၆ ၃၅၈/၁

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၀,
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၉,
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၇၀

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

၁။      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၇-၄၁၂၂၂၂၊ ၀၆၇-၄၁၂၄၄၄

၂။      နေပြည်တော်

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၇-၅၅၀၃၃၃

၃။      ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၇၄-၂၁၄၄၄

၄။      ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၈-၂၃၅၅၅

၅။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၇၁-၂၄၉၉၆

၆။      တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၉-၂၃၉၉၈

၇။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၂-၂၃၉၉၉

၈။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၃-၂၈၀၉၉

၉။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၂-၆၁၄၄၄

၁၀။    မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၇-၂၄၉၈၇

၁၁။    ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၄၃-၂၂၈၃၃

၁၂။    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၁-၂၃၀၂၁၉၉

၁၃။    ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၈၁-၂၁၂၅၄၅၅

၁၄။    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီ:ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၄၂-၂၃၈၄၄

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

စဉ် ရုံး/ရဲစခန်း

 

တည်နေရာ

လုံခြုံရေးဧရိယာ
(မိုင်တိုင်)
ဖုန်းနံပါတ်
   

မြို့နယ်

မိုင်တိုင် မှ ထိ  
အမြန်လမ်းမကြီ:ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(ဌာနချုပ်) နေပြည်တော် - ၀/၀ ၃၅၈/၁

၀၆၇၈၁၀၀၀၈၇,
၀၉၇၈၂၅၃၁၆၈၈,
၀၉၇၈၄၁၃၂၇၁၃

အမှတ်(၃)လမ်းဆုံအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း လှည်းကူး ၁၁/၀ ၀/၀ ၂၃/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၅,
၀၉၇၈၄၆၄၀၄၈၄,
၀၉၇၈၄၆၄၀၄၈၅

ဘောနက်ကြီးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ပဲခူး ၃၉/၀ ၂၃/၀ ၄၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၆,
၀၉၂၅၇၅၀၀၀၈၄,
၀၉၇၉၃၂၀၅၇၂၉

ဘောနီအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဒိုက်ဦး ၅၈/၁ ၄၅/၀ ၆၀/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၀,
၀၉၉၆၀၀၁၆၉၉၆,
၀၉၇၈၉၉၁၁၀၇၀

အုတ်ရှစ်ကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဒိုက်ဦး ၇၂/၀ ၆၀/၀ ၇၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၇,
၀၉၇၈၄၈၈၃၉၀၀,
၀၉၉၆၁၁၈၇၇၃၃

မြို့ချောင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ကျောက်တံခါး ၈၃/၂ ၇၅/၀ ၁၀၅/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၉,
၀၉၉၇၂၀၃၀၉၆၆,
၀၉၇၈၂၉၃၁၆၉၅

ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဖြူး ၁၁၅/၀ ၁၁၅/၀ ၁၂၀/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၀,
၀၉၇၈၈၉၄၉၉၃၀,
၀၉၇၈၈၉၄၉၉၄၀

ဗောဓိကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

အုတ်တွင်း ၁၃၇/၆ ၁၂၀/၀ ၁၄၅/၁

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၁,
၀၉၉၇၁၀၆၁၃၁၈,
၀၉၇၈၄၈၇၄၆၉၆

ဇီးပင်သာအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း တောင်ငူ ၁၄၆/၄ ၁၄၅/၀ ၁၆၂/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၇,
၀၉၇၈၉၈၈၃၉၇၇,
၀၉၉၆၃၀၁၈၅၇၈

၁၀

သာဂရအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ရေတာရှည် ၁၇၃/၆ ၁၆၂/၂ ၁၈၅/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၂,
၀၉၇၈၂၅၇၇၀၇၄,
၀၉၆၃၀၁၃၂၄

၁၁

ပလွေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဒက္ခိဏသီရိ ၂၀၁/၅ ၁၈၅/၂ ၂၀၅/၀ ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၀,
၀၉၉၇၇၁၀၁၆၆၈,

 
၁၂

ပန်းတင်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

ဥတ္တရသီရိ ၂၂၀/၃ ၂၀၅/၀ ၂၂၇/၀

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၄,
၀၉၉၇၆၃၀၆၈၇၆,
၀၉၇၈၄၄၁၃၀၈၄၇

၁၃ ဘုရားတောင်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း တပ်ကုန်း ၂၃၃/၇ ၂၂၇/၀ ၂၄၂/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၅,
၀၉၇၈၂၂၂၆၃၈၅,
၀၉၉၇၉၀၃၃၅၇၄

၁၄ ပေပင်လေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း ပျော်ဘွယ် ၂၆၂/၃ ၂၄၂/၂ ၂၇၆/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၆,
၀၉၇၉၉၀၀၀၃၄၅,
၀၉၉၇၂၁၅၀၀၁၀

၁၅

သီးကုန်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

မိတ္ထီလာ ၂၈၄/၄ ၂၇၆/၂ ၃၁၇/၂

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၇,
၀၉၇၈၄၀၉၃၆၃၉,
၀၉၇၈၄၁၀၄၉၇၇

၁၆

ပြင်စည်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

နွားထိုးကြီး ၃၂၅/၄ ၃၁၇/၂ ၃၃၁/၆

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၉,
၀၉၇၈၁၄၁၂၆၄၈,
၀၉၉၆၃၁၀၀၅၀၈

၁၇

စကားအင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း

တံတားဦး ၃၅၂/၂ ၃၃၁/၆ ၃၅၈/၁

၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၀,
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၉,
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၇၀

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

၁။      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၇-၄၁၂၂၂၂၊ ၀၆၇-၄၁၂၄၄၄

၂။      နေပြည်တော်

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၇-၅၅၀၃၃၃

၃။      ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၇၄-၂၁၄၄၄

၄။      ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၈-၂၃၅၅၅

၅။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၇၁-၂၄၉၉၆

၆။      တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၉-၂၃၉၉၈

၇။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၂-၂၃၉၉၉

၈။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၆၃-၂၈၀၉၉

၉။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၂-၆၁၄၄၄

၁၀။    မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၅၇-၂၄၉၈၇

၁၁။    ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၄၃-၂၂၈၃၃

၁၂။    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၁-၂၃၀၂၁၉၉

၁၃။    ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၈၁-၂၁၂၅၄၅၅

၁၄။    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီ:ရဲတပ်ဖွဲ့

          ဖုန်းနံပါတ်      ၀၄၂-၂၃၈၄၄

Website လိပ်စာ

www.myanmarpoliceforce.orgအထူးသတင်း
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေဆွေးနွေး
 •           
 • ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေး အမျိုးသားကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
 •           
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ အန်ရွှမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလေ့လာ
 •           
 • ဒုတိယမြို့တော်ဝန် နေရာအတွက် မဲဆန္ဒနယ်(၃)မှ မြို့တော်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရသည့် ဦးစိုးလွင်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်
 •           
 • တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက AA အဖွဲ့ သိုဝှက်ထားသော ရိက္ခာပစ္စည်းများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက ၂၀၁၉ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ
 •           
 • ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
 •           
 • သင်္ကြန်ကာလအကြိုနေရပ်ပြန်ပြည်သူများ၊ အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးပညာပေး ဆောင်ရွက်
 •           
 • GAVI ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးနှင့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကော်မရှင် အစည်းအဝေးတို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် မြောက်ဦးမြို့ရှိ အမှတ်(၃၁) လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေး
 •