ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက် အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် လျှောက်ထားခြင်း။


Ministry of Transport and Communications / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

Online စနစ်နှင့် ကုမ္ပဏီများမှ အထွက်သတင်းပို့ လျှောက်ထားလာ ပါက အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် ရရှိရန် Testimonial အား ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဝင်သတင်းပို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် Testimonial တင်ပြလျှောက်ထားလာပါက စီစစ်၍ အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် (MED 47) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

CDC၊ သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်၊ ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ခံချက်ရရှိထား သည့် Testimonial

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံပါက ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲ ဌာနစိတ်တွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။