ပြည်နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်(တစ်ကြိမ်/အကြိမ်ကြိမ်) ခွင့်ပြုပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း

နိုင်ငံသား

Extension of Stay in Country and Recommendation for (Single/Multiple) Entry Visa

Service Requirements

This service is availed in order to extend the duration of stay for Monks, Pupil, Nun and Yogi who have come to Myanmar for studying Pariyatti and Paripatti.

Required Documents

Recommendation from relevant monastery abbot

Original and copy of Applicant’s passport

One Photo

Service Fees

Free of Charge

Steps to Apply

One should apply with above mentioned supporting documents.

Contact Address

Yangon

Division of External Missions (Yangon Branch)

Department for the Promotion and Propagation of the Sasana,

Kaba Aye Hill Estate, Mayangone Township, Yangon

Naypyitaw

Division of External Missions (Yangon Branch)

Department for the Promotion and Propagation of the Sasana

office No (31), Naypyitaw.အထူးသတင်း