နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး)

နိုင်ငံသား

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး)

၀န်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး) လျှင် လျှောက်ထားရန်

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

  • မိတ္ထူလျှောက်ထားခြင်း ကာယကံရှင်၏ ဝန်ခံချက်နှင့် ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • ရှေ့ပြေးလျှောက်လွှာ (မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယား ဖြည့်စွက်ပြီး) ပါရှိရမည်။
  • ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမိတ္ထူထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ (ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်နှင့် အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက် ပါရှိသော) ပုံစံထွေ-၄ ပါရှိရမည်။
  • လျှောက်ထားသူအမည်ပါသော အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း အိမ်လက်ခံမူရင်းနှင့် မိတ္ထူတစ်စောင်စီ ပါရှိရမည်။
  • မိဘ(၂) ပါး ကိုင်ဆောင်ထားသော အထောက်အထား လတ်မှတ် မူရင်း/မိတ္ထူ ပါရှိရမည်။
  • ပျက်စီးပါက ပျက်စီးသည့် ကတ်ပြားမူရင်းနံပါတ် ပါရှိရမည်။
  • (၀.၈ လက်မ × ၀.၈ လက်မ) အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ (မျက်မှန်မပါ) ပါရှိရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးရုံး     ဝ၆၇- ၄၃၁၀၁၀

 

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဌာန ၀၆၇- ၄၃၁၀၄၅

 

Website လိပ်စာ

http://www.mip.gov.mm/portfolio/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပ-3/အထူးသတင်း