နေ့ ကလေးထိန်းဋ္ဌာန ဖွင့်လှစ်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 11, 2021

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်သည် အသက်၂၅နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့်အပြင် အစိုးရအသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ ကလေးသူငယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ဖြစ်စေ ရရှိသူ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာဒေသအခြေအနေအရ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက လက်ခံသည့် ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။
  • တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်နှင့် အနည်းဆုံးဆရာတစ်ဦးတို့သည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံသော အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသူများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးသင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်။
  • သုံးနှစ်မပြည့်မီ ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန်အပြင် သီးခြားညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရှေးဦးကလေးသူငယ်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်။
  • အသက်တစ်နှစ်မပြည့်သေးသူများအတွက် အိပ်ရန်နေရာ၊ ကစားရန်နေရာနှင့်ပစ္စည်းများ စီစဉ်ထားရှိရမည့်အပြင် အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသူများအတွက်လည်း သင့်လျော်သောနေရာနှင့်ပစ္စည်းများ စီစဉ်ထားရှိရမည်။
  • အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးသုံးဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦး၊ အသက်နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကလေးခြောက်ဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦး ရှိရမည်။
  • နေ့ကလေးထိန်းဌာန ဖွင့်လှစ်မည့် အဆောက်အအုံသည် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်တစ်ဦးစီအတွက် အနည်းဆုံးဧရိယာပျှမ်းမျှ ၁၈ စတုရန်းပေစီ အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။
  • လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားလျှော်စွာ သတ်မှတ်သော အချက်များနှင့် ညီညွတ်ရမည်။FAQs