နိုင်ငံပိုင်စာရင်း (ပြန်တမ်း) ရေးသွင်းပေးခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

နိုင်ငံပိုင်စာရင်း (ပြန်တမ်း) ရေးသွင်းပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

ဝယ်ယူရရှိသောယာဉ်၊ ခွဲဝေရရှိသောယာဉ်နှင့် လှူဒါန်းမှုဖြင့် ရရှိသောယာဉ်၊ စီမံကိန်းဖြင့် ရရှိသော ယာဉ်များအတွက် နိုင်ငံပိုင်စာရင်း ရေးသွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ ပါအလိုက် အထောက် အထားများလိုအပ် ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

(က) ဝယ်ယူရရှိသောယာဉ်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံး   ငွေရင်းခွင့်ပြုချက်နှင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့် အထောက်အထားမှတ်တမ်း

( ခ ) ခွဲဝေရရှိယာဉ် ဖြစ်ပါကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ RO၊ ထုတ်ပေး/ လက်ခံပြေစာ

( ဂ ) လှူဒါန်းယာဉ်ဖြစ်ပါကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ခွင့်ပြုစာ

(ဃ) စီမံကိန်းဖြင့် ရရှိသောယာဉ်ဖြစ်ပါက Contract စာချုပ်မိတ္တူ

( င ) ဌာနအမည်ပေါက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (Wheel Tax)

 

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။