ရှေ့နေလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များဖော်ပြခြင်း


The Supreme Court of the Union / October 08, 2021

၁။      ရှေ့နေအလုပ်သင်အဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာများတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။      အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာများတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

၃။      တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာများတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

၄။      သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အထက်တန်းရှေ့နေသို့ ထုတ်ပေးသည့် တာဝန်ခံလက်မှတ်များ  အသစ်လဲလှယ်ရန် / သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခြင်း

၅။      အလုပ်သင်(ကင်းလွတ်ခွင့်) ဖြင့် အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များ

၆။      လိုက်ပါခွင့်ရလိုင်စင်မှ မင်နီမှတ်ချက်ပြု အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် လျှောက်ထာရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များ

၇။      မင်နီမှတ်ချက်ပြုအထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်မှ လိုက်ပါခွင့်ရ လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များ

၈။      တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလိုင်စင် သို့မဟုတ် အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် မိတ္တူလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များ

၉။      တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ/အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း

Website လိပ်စာ

https://www.unionsupremecourt.gov.mm/

FAQs