တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


Ministry of Hotel & Tourism / June 09, 2023

(က) လိုင်စင်ကြေး

      (၁) အခန်း ၂၀ အထိ                       ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်

      (၂) အခန်း ၂၁ မှ ၅၀ ခန်းအထိ        ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်

      (၃) အခန်း ၅၁ ခန်းနှင့်အထက်       ၂၅၀၀၀၀ ကျပ်

     (၄) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး     လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း

    (၅) ဒဏ်ကြေး

            (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)           ၂၀၀၀ ကျပ်

            (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)            ၂၀၀၀ ကျပ်

   (၆) ဝန်ဆောင်ကြေး

         (ကက) အခန်းတိုး(သို့မဟုတ်) လျော့ခြင်း                   ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်

         (ခခ) တည်းခိုရိပ်သာအမည်ပြောင်းခြင်း၊                    လိုင်စင်ကြေး၏ ၅၀%

                 ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု

                ပြောင်းခြင်း၊ လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)

               ပျောက်ဆုံး၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်

               လျှောက်ထားခြင်း၊လုပ်ငန်း အမျိုးအစားပြောင်းခြင်း          FAQs