ဓနုဖြူမြို့၊အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်အတွင်းထင်ရှားသောသမိုင်းဝင်နေရာများ

Ayeyarwaddy Region Government

Dec 11,2018


Read more

ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ အင်းရဲကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းရဲကျွန်းသမိုင်းအကျဉ်း

Ayeyarwaddy Region Government

Dec 11,2018


Read more

e-Governmentနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး

Ministry of Transport and Communications

Jun 18,2018


Read more