Document

Information & Media

62 Documents


  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် သစ်မာနှစ်စဉ်တောထွက်စာရင်း


   • Publisher :သစ်တောဦးစီးဌာန
   • Publication Date :
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဧရိယာစာရင်း


   • Publisher :Forest Department
   • Publication Date : 31-08-2018
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ကျွန်း နှစ်စဉ်တောထွက်စာရင်း


   • Publisher :သစ်တောဦးစီးဌာန
   • Publication Date :
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Myanmar Sustainable Development Plan (2018– 2030)


   • Publisher :Foreign Economic Relations Department, Ministry of Planning and Finance
   • Publication Date : 27-08-2018
   • Page :69
   • Language : မြန်မာ/ English
   • Download
  • Myanmar Development Assistance Policy


   • Publisher :Foreign Economic Relations Department, Ministry of Planning and Finance
   • Publication Date : 26-02-2018
   • Page :86
   • Language : မြန်မာ/ English
   • Download
  • The Republic of the Union of Myanmar Hluttaw Brochure (English Version)


   • Publisher :The Republic of the Union of Myanmar Hluttaw
   • Publication Date :
   • Page :32
   • Language : English
   • Download
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • Publication Date : 01-04-2018
   • Page :2
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Brief Introduction to Myanmar National Portal


   • Publisher :e-Government Department
   • Publication Date : 27-09-2018
   • Page :23
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Judiciary Strategic Plan(2018-2022)


   • Publisher :The Supreme Court of the Union
   • Publication Date : 11-01-2018
   • Page :51
   • Language : English
   • Download
  • 2017 Annual Report


   • Publisher :The Supreme Court of the Union
   • Publication Date : 02-05-2018
   • Page :100
   • Language : English
   • Download